Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

דרך חדשות כיכר השבת

קיצוץ של 11 מיליון שקלים
משרד האוצר: לאחד את הרבנות הראשית ומשרד הדתות
משרד האוצר מבקש לאחד את משרד הדתות והרבנות הראשית למטה אחד • המשמעות: קיצוץ של 7 מיליון שקלים • האוצר מבקש גם להפסיק את השתתפות המדינה בתקציב המועצות הדתיות.

מידי שנה, מפרסם משרד האוצר, במסגרת 'חוק ההסדרים', שינויים מבניים במשרדי הממשלה, שינויים שאמורים לשפר את הרגולציה לצד חיסכון תקציבי.

ל"כיכר השבת" נודע כי בין השינויים שמשרד האוצר הולך לבקש נמצאת רפורמה שתאחד את המשרד לשירותי דת והרבנות הראשית למטה אחד.

המשמעות: מנכ"ל אחד לרבנות ולמשרד הדתות, יועץ משפטי אחד וכך גם חשב תקציבי, ובסך הכל מטה אחד עליון שיפקד על הרבנות ומשרד הדתות יחד. בכך, מבקש האוצר להפחית ארבעה מיליון שקלים מתקציב משרד הדתות.

כמו כן, במשרד האוצר מבקשים לקצץ שבעה מיליון שקלים מתקציב משרד הדתות החל משנת 2019 וזאת בכדי שלא להשתתף בחמישה אחוז מתקציב המועצות הדתיות.

בסך הכל מדובר בקיצוץ של 11 מיליון שקלים מתקציב המשרד לשירותי דת.

לכתבה: http://www.kikar.co.il/262814.html

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/1814646728554027