Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

דרך חדשות כיכר השבת

סגן השר ליצמן אמר ב"מפגש פעילים" לאחר אישור חוק הגיוס כי ההתנגדות לחוק – איתנה, כך שאם יעבור – יפרשו, וכי הציות להוראות מועצת גדולי התורה מביא רק ברכה.

לאחר אישורו של חוק הגיוס בקריאה ראשונה, למרות התנגדות החרדים, אמר סגן שר הבריאות יעקב ליצמן כי "המחוייבות הראשונה במעלה שלנו, כשלוחי ציבור, היא לדאוג ללומדי התורה שיוכלו להוסיף וללמוד, ולא יהיה מי שיוציאם בכפיה מבית המדרש".

ליצמן אמר כי "כבר לפני שבעים שנה, ערב הקמת המדינה, הביע הרי"מ לוין זצ"ל, נשיאה הנערץ של אגודת ישראל, את עמדתה של היהדות הנאמנה, הרואה בלומדי התורה – את תקוות דור העתיד, ואת הרצון הבלתי מותנה שלה, שכל מי שנפשו תחפוץ בתורה ו'תורתו תהיה אומנותו' יוכל לעשות כן באין מפריע. כך היה כל השנים – וזו חובתנו גם לעת הזו, לאפשר לכל מי שחפץ בלימוד התורה לעשות כן באין מפריע".

סגן השר הוסיף והבהיר כי "אכן, נציגי הציבור החרדי עסוקים באלף ואחד נושאים, וכל אחד חשוב ונחוץ. השותפות שלנו בקואליציה, תורמת בהרבה מישורים, אבל לימוד התורה – עומד לפני הכל. ומכיון שכך, חייבים הדברים להיות ברורים: אנו דבקים בעמדתנו כהוראת מועצת גדולי התורה, ומתנגדים לחוק הגיוס שעלה בכנסת – ואם יעבור למרות זאת, נפרוש מהקואליציה".

לכתבה המלאה: https://www.kikar.co.il/283059.html

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/2023957457622952