Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

דרך חדשות בחדרי חרדים

החידושים בגור: לראשונה יאכלו בבית המדרש החדש

למעלה מרבבת חסידים ישהו בחג השבועות הקרוב במרכז חסידות גור [1] בירושלים. לרגל החג יסעדו אלפי החסידים לראשונה בבית המדרש החדש הגדול ההולך ונבנה, ולא בתלמוד תורה או בבית המדרש הישן ברלב"ח כבשנים עברו.

ל'בחדרי חרדים' נודע, כי בהוראות מפורטות לחסידים נאמר, כי הקומה התחתונה של בית המדרש החדש הוקצתה לסעודות השבת והחג, והכניסה אליו אך ורק מרחוב ירמיהו.

מדובר בהתרגשות גדולה בחצר חסידות גור, שבונה את בית המדרש הגדול בשנים האחרונות כשהתקווה לסיימו כבר בקרוב.

התשלום לארבעה סעודות הוא 120 שקל. הכניסה לסעודה רק שעה אחרי התפילה, והציבור נקרא לשמור על הילדים שבאים לירושלים.

על פי ההוראות שנמסרו, נקראים המבוגרים לפקוח עין על הילדים לבל יסתכנו חלילה בגשמיות וברוחניות.

בנוסף, עקב הצפיפות בבית המדרש הישן יורשו לעלות לברכת כוהנים במזרח רק באמצעות כרטיסים לחסידים מעל גיל 50 ומעלה וגם בתפילה אחת בלבד.

כך גם ליתומים האומרים קדיש במזרח בית המדרש יוכלו להגיע רק באמצעות כרטיסים.

כמו כן נערכת הגרלה מיוחדת על המקומות בפרנצ'עס [2] הקרובים לאדמו"ר בין כלל החסידים מכל הארץ, שבה הם יכולים לזכות לעמוד ולראות בתפילה אחת את הרבי. יצוין שרק מאות בודדים יכולים לזכות בהגרלה עקב המקומות המועטים, כך שישנה ציפייה דרוכה בקרב החסידים, סביב השאלה מי יזכה.

לבני חו"ל יש מקומות מיוחדים שבהם הם יכולים לראות את הרבי, ומודעות מיוחדות שנתלות בעניין על כך שיש לכבד את אלו שטרחו ובאו מחו"ל ועל כך שאין לעמוד כלל במקומותיהם.

לכתבה המלאה: https://goo.gl/TkcYvx

=====

הערות מערכת 0202:

[1] חסידות גור – חסידות פולנית, החסידות הגדולה בישראל. לחסידות יש מקום בולט בחברה החרדית בארץ ולנציגיה תפקיד משמעותי בפוליטיקה החרדית. לגור קהילות ומוסדות רבים ברחבי הארץ והעולם. מרכז החסידות נמצא בירושלים.
[2] פרנצ'עס – טריבונות צרות לעמידה שנבנות בחסידיות כדי לספק מקום לקהל הרב.

#שבועות #חסידות_גור

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/1958365997515432