Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

דרך אקטואליק – Actualic

הצדיק בירך את הבנות: "שיהיה לכם שידוכים טובים"

הגאון המקובל רבי יעקב הלל שליט"א ר"י [ראש ישיבת] אהבת שלום הדליק נר חנוכה למאות בנות מוסד "בית לפליטות" בירושלים * הגר"י שליט"א לבנות המוסד:"אל תיראו, הקב"ה איתכם, הוא דואג לכן ואוהב אותכן, יהיו לכם שידוכים טובים"

מעמד נרגש התקיים אתמול במוסד "בית לפליטות" בירושלים, כאשר מאות בנות יתומות ושבורות החוסות במוסד, זכו לצאת ידי חובת נר חנוכה ע"י הגאון המקובל רבי יעקב הלל שליט"א ר"י אהבת שלום שליט"א

הרב משה יונה רוזנפלד מנהל המוסד, קיבל את פני האורח החשוב שליט"א בשם כל הבנות.

הגר"י הלל שליט"א נאם בפני הבנות דברי חיזוק וברכה, חיזק את ליבן והסביר להן את גודל סגולת ימי החנוכה, ושהקב"ה אוהב את תפילות בנות ישראל, הגר"י הרעיף עליהן ברכות לרוב.

הגר"י שליט"א הביע רחשי ליבו למנהל המוסדות הרב משה יונה רוזנפלד על הזכות שזיכה אותו להאיר ולשמח בנות יתומות, והדגיש שבזמן חנוכה כאשר כל משפחות ישראל מתאחדים בבתיהם לחגוג את ימי החנוכה, זה הזמן המתאים לבוא לשמח בנות שלא זכו לכך, ולהאיר ולחזק את ליבן.

לכתבה המלאה: https://goo.gl/BqKgH4

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/1791176200901080