Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

דרך אקטואליק – Actualic

לא כמו בלוח: היום צמים 20 דקות פחות

בשיעורו השבועי של ראש מוסדות יצחק ירנן באשקלון הרה"ג [הרב הגאון] יצחק ברדא שליט"א, התייחס הרב לצום עשרה בטבת [1] שיחול היום (חמישי) והוא כדוגמא לשאר צומות, למעט כיפור ותשעה באב.

הפסיקה ההלכתית שחלה כיום, מגדירה את שעת סיום הצום בצאת הכוכבים (17:05) כמו ביום כיפור ובתשעה באב, אך בהתעמקות הלכתית הורה הרה"ג יצחק ברדא שליט"א כי ע"פ כל הפוסקים, זמן צאת הצום הוא בשקיעת החמה – 20 דקות קודם (16:45).

אז מדוע צמנו עד צאת הכוכבים במשך השנים? התשובה היא פשוטה והיא טעות בהבנת הנקרא!

מר"ן הבית יוסף כתב בנושא, בספר השולחן ערוך את המילים "צריך לצום…" ומשם הסיקו את המסקנה כי המילה 'צריך' פירושה 'חייב' אך מר"ן בעצמו כתב כי הפירוש האמיתי למילה 'צריך' היא בכלל 'יש לו רשות' למי שירצה להשלים את צומו עד צאת הכוכבים.

"מה שנהגו עד כה העולם לצום עד צאת הכוכבים, זה לא היה בבחינת חוב, חייב לצום, לא, שקיעה נגמר…" כך אמר הרה"ג יצחק ברדא שליט"א.

לפיכך, ארבעת התעניות: צום גדליה, עשרה בטבת, תענית אסתר ושבעה עשר בתמוז, שסיומם היה עד כה בצאת הכוכבים – מעתה יוקדמו לשקיעת החמה לכתחילה.

לעומתם, יום כיפור וצום תשעה באב יסתיימו בצאת הכוכבים בדין תורה!

לכתבה המלאה: https://goo.gl/1w9MrQ

=====

הערת מערכת 0202:

[1] עשרה בטבת – אחד מארבעת הצומות שצמים על חורבן בית המקדש. הצום חל בתאריך בו החל המצור של נבוכדנצר מלך בבל על ירושלים, מצור שהסתיים בחורבן יהודה, ירושלים ובית המקדש הראשון. על פי החלטת הרבנות הראשית בשנת 1950 עשרה בטבת משמש גם כ"יום הקדיש הכללי" לזכרם של חללי השואה שיום מותם לא נודע.

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/1802093793142654