Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

דרך חדשות בחדרי חרדים

מאות דולרים לאברך: החלוק'ע של בן הרבי מתולדות אהרן

הרה"צ [הרב הצדיק] רבי ישראל יוסף קאהן ראש כולל 'באר יוסף' ובנו בכורו של האדמו"ר מתולדות אהרן [1] מחלק כמידי שנה קמחא דפסחא [2] למאות אברכים בסכומים של כמה מאות דולרים בדרך כבוד.

החלוקה נערכה ביומא דהילולא של הסבא הגדול האדמו"ר בעל ה'שומר אמונים' זיע"א [זכותו יגן עלינו אמן] בהיכל הכולל בירושלים בהשתתפות מאות האברכים שהעתירו בתפילה עבור התורמים.

הגרי"י [הגאון רבי ישראל יוסף] קאהן משמש כראש כולל למאות אברכים ובמהלך השנה כולה מסייע להם גם גשמית, לצד מלגה חודשית גם חלוקת מוצרים כמידי שבוע למען יוכלו לשקוד על תלמודם באין מפריע.

לכתבה המלאה: https://goo.gl/DxqC6S

=====

הערות מערכת 0202:

[1] תולדות אהרן – חצר חסידית ירושלמית מאנשי היישוב הישן המשתייכת ל"עדה החרדית". החסידות מתאפיינת בקנאות דתית ובהתנגדותה לציונות. מרכז החסידות בשכונת מאה שערים בירושלים.
[2] קמחא דפסחא – קמח לפסח, מגבית צדקה שנערכת לפני הפסח במסגרתה מחלקים כסף או מצרכי מזון לנזקקים או לאברכים ומשפחותיהם.

#תולדות_אהרן #קמחא_דפסחא #פסח

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/1903554386329927