Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

דרך חדשות כיכר השבת

סיגריות בפסח? הפסק של הרב מאיר סירוטה

הגאון רבי מאיר סירוטה, דיין ומו"צ [מורה צדק] של 'העדה החרדית' [1] פוסק כי ישנו חשש תערובת חמץ בחלק ממרכיבי הנוזל למילוי סיגריות אלקטרוניות ומזהיר מפני השימוש בהן בחג הפסח.

במכתב מטעם "לשכת הפוסקים" נכתב כי נתבקשו על ידי הגר"מ [הגאון רבי מאיר] סירוטה לפרסם את מכתבו, כדלהלן: "נשאלתי ע"י הרבה אנשים בקשר לנוזל למילוי סיגריות אלקטרוניות בנוגע לכשרותו לחג הפסח הבעל"ט [הבא עלינו לטובה]".

"על כן הנני להבהיר דעתי בעניין, לאחר בירור, ליבון ומיצוי העניין על ידי המומחים לכך התברר מעל כל ספק שבחלק גדול מהמרכיבים יש בהם חשש תערובת חמץ", כך מבהיר הרב סירוטה.

הרב מאיר סירוטה מוסיף כי "גם בדקתי אישית את הנושא מקרוב והוברר לי שאין זה נפסל מאכילת כלב [2], ויש שטועמים אותו מלכתחילה ונהנים מגוף הטעם. ע"כ דעתי ברורה בנושא, שחלילה וחלילה מלהשתמש בהם בפסח, ובפרט שיש להשיג היום כאלה אשר הם כשרים למהדרין מן המהדרין לחג, וודאי ובוודאי שאין שום היתר לירא ה' להשתמש עם אלו אשר לא הוברר כשרותם ונקיותם מהחששות החמורים הנ"ל".

הרב סירוטה חותם את מכתבו בברכה: "ובזכות זהירה ושמירה מלהכשל חלילה נזכה השתא לאכול מן הזבחים ומן הפסחים בבניין ביהמ"ק אמן".

בסיום מכתבו, שב הרב על פסיקתו הידועה בדבר כשרות הסיגריות הרגילות לפסח וכותב כי "נ.ב. סיגריות רגילות דעתי ידוע שאין בה חשש חמץ כלל".

לכתבה המלאה: https://goo.gl/yaArjo

=====

הערות מערכת 0202:

[1] העדה החרדית – קבוצה בתוך הציבור החרדי בישראל, המתייחדת בהתנגדותה לציונות ולשיתוף פעולה עם מדינת ישראל ומוסדותיה. מבחינה רעיונית, אנשיה מחשיבים עצמם כממשיכי דרכם של בני היישוב הישן בקיום אורח חיים מתבדל וסגור. היא הגוף העיקרי העומד מאחורי ההפגנות נגד חילולי שבת בירושלים ונגד חילול קברים. העדה מורכבת ממספר קהילות וחסידויות, רבות מהן מאיזור שכונת מאה שערים והסביבה.
[2] פסול לאכילת כלב – בהלכות פסח, דבר שאינו ראוי לאכילת כלב אינו בגדר איסור איסור חמץ.

#פסח #סיגריות_בפסח #הרב_מאיר_סירוטה #העדה_החרדית

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/1900971549921544