Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

דרך חדשות בחדרי חרדים

עם כל החומרע'ס: צפו באפיית מצות נוסח בריסק [1]

הגרמ"ד סולובייצ'יק [2] ראש ישיבת בריסק וזקן ראשי הישיבות, הגיע למרות גילו המופלג – 96, לאפיית מצות מצווה במאפייה של 'בידרמן' בבית ישראל. שוקי לרר עקב אחר האפייה שהתנהלה עם כל החומרות של בית בריסק

לכתבה המלאה: https://goo.gl/C7jzFo

=====

הערות מערכת 0202:

[1] בית בריסק – שושלת רבני משפחת סולובייצ'יק שמוצאם בעיר בריסק בבלארוס. השושלת מיסודו של הרב יוסף דוב סולובייצ'יק הצמיחה רבנים וראשי ישיבות רבים. נכדו, הרב יצחק זאב סולובייצ'יק (הרב מבריסק) עלה לירושלים במהלך השואה והקים את ישיבת בריסק. בית בריסק וישיבות בריסק מתאפיינים בשיטת לימוד תורה ייחודית, בהחמרה הלכתית ובהתנגדות לציונות.
[2] הרב משולם דוד סולובייצ'יק – מרבני בית בריסק, ראש ישיבת בריסק בגבעת משה, בנו של הרב מבריסק. הגרמ"ד ידוע כמחמיר מאוד בהלכה, כנהוג בבית בריסק.

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/1900936076591758