Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

דרך אקטואליק – Actualic

מחלוקת בפלג? הגר"ע אויערבאך: "דבריי נגד ההפגנות – סולפו"

הגאון רבי עזריאל אויערבאך, מרבני שכונת בית וגן וחבר 'מועצת גדולי עולם התורה' [1] של הפלג הירושלמי [2], צוטט אתמול [3] כמדבר נגד ההפגנות והמחאות ברחובות של בחורי הפלג. כעת הוא מכחיש את הדברים במכתב מיוחד, תחת הכותרת: "יסכר פי דוברי שקר".

במכתבו כותב הגר"ע: "שמעתי שסילפו דבריי בזדון לב ופירסמו בשמי דברים שאמרתי בשיחה פרטית, ובאו לעוות ולסלף הדבר ולהשתמש בזה כאילו נאמרה מפי הוראה שלא להשתתף במחאה כנגד גזירת הגיוס וכנגד מה שלוקחים לכלא הצבאי את הבחורים מוסרי הנפש ובני העליה.

"ובאמת הדבר ברור שלאחר שכבר הורה זקן הלא הוא מרן ראש הישיבה אחי הגדול זצוקללה"ה [4], א"כ זהו פסק ההלכה הברור שאין לסור ממנו. וכפי שכבר קיבלו עליהם חשובי תלמידי החכמים גדולי מרביצי תורה והוראה שנתכנסו במועצת גדולי עולם התורה והיתה הכרעתם הברורה להמשיך בדרכו בכל הענינים וגם בענין זה שצריך להרעיש עולם ומלואו על דבר זה".

בהמשך הוא מסביר את ההקלטה: "וכל מה שאמרתי בשיחה זו היה הדבר הפשוט שבד בבד עם החובה הברורה להשתתף במחאה יש לדאוג שלא יהיו בין הבחורים כאלה שיעשו מעשים שאין לעשותם, וכמו שכבר הזהירה בשנים האחרונות הועדה להצלת עולם התורה לפני כל הפגנה ומחאה.

"ועל כן הנני מקפיד מאוד על כל מי שמסלף ומפרסם בשמי דברים מסולפים, שכל כוונתם בזה רק לסייע בידי רודפי עולם התורה הרוצים לעקור את הכל, וזהו עוון בל יכופר".

לכתבה המלאה: https://goo.gl/1WWZuK

=====

הערות מערכת 0202:

[1] מועצת גדולי עולם התורה – המועצה הרבנית הרוחנית במפלגות החרדיות. לדגל התורה הליטאית ולאגודת ישראל החסידית יש את "מועצת גדולי התורה" ולש"ס הספרדית יש את "מועצת חכמי התורה". המועצת היא הסמכות העליונה בהחלטות הנוגעות למפלגה ולמוסדותיה והרבנים העומדים בראשה הם מנהיגי הציבור. בעקבות פטירת הרב אוירבך הוקמה מועצת עולם התורה לפלג הירושלמי.
לפוסט קודם בנושא: https://goo.gl/AQh3yS
[2] הפלג הירושלמי – כינויה של קבוצת מיעוט בציבור החרדי-ליטאי, הונהגה ע"י הרב שמואל אוירבך. אנשי הפלג מתבדלים מהזרם הליטאי המרכזי באידאולוגיה קיצונית ובפרט בהתנגדותם לכל שיתוף פעולה עם רשויות הצבא, גם לא לשם קבלת פטור משירות. מאבקם של אנשי הפלג בגיוס חרדים מתבטא בהפגנות סוערות בכל רחבי הארץ.
[3] לפוסט קודם בנושא: https://goo.gl/apmxTe
[4] הרב שמואל אוירבך – רב ליטאי ירושלמי, מנהיג זרם המיעוט הקיצוני בציבור הליטאי, "הפלג הירושלמי". הרב אוירבך נפטר בתחילת השבוע שעבר.
לפוסט קודם בנושא: https://goo.gl/CE6T7g

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/1880838315268201