Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

דרך השבוע בירושלים

והימים האלה נזכרים ונעשים

זמני קבלת הקהל אצל גדולי ישראל והטישים אצל האדמו"רים בפורים דמוקפין תשע"ח

בשל העבודה שפורים בירושלים חל ביום שישי, יערכו האדמו"רים את טיש משתה היין בליל פורים ולא כנהוג מידי שנה ביום הפורים אחרי הצהרים.

בעלזא: קריאת המגילה לאחר מעריב בזמן ר"ת [רבינו תם]. עריכת הטיש ביום חמישי בלילה, כ'פורים רב' משמש הגאון רבי יהושע פינק דומ"ץ [דיין ומורה צדק] 'מחזיקי הדת' בבני ברק.

דושינסקיא: קריאת המגילה בשעה 18:30. טיש פורים בשעה 22:00. ביום שישי תפילת שחרית בשעה 7:00, טיש 'משתה היין' בשעה 15:00 בצהריים בהיכל בית המדרש הגדול ברחוב שמואל הנביא בירושלים.

זוועהיל: בבית המדרש בשכונת בית ישראל בירושלים, קריאת המגילה בשעה 6:00, תפילת שחרית בשעה 7:00, תפילת מנחה ועריכת טיש 'משתה היין' בשעה 16:45 ולאחר מעריב בליל שבת יתקיים 'שלום עליכם' טיש.

זוועהיל: בבית המדרש זוועהיל ברחוב שמואל הנביא 55. קריאת המגילה בשעה
6:10 בליל פורים, ביום הפורים תפילת שחרית בשעה 7:15, האדמו"ר יקבל קהל לאחר תפילת שחרית עד השעה 11:00, ובשאר היום בביתו עד השעה 14:00. מיד לאחר מנחה יערוך האדמו"ר את טיש 'משתה היין' עד קבלת שבת.

נדבורנה ירושלים: האדמו"ר מנדבורנה ירושלים יערוך טיש משתה היין ביום חמישי
בערב, ביום שישי יערוך האדמו"ר טיש לאחר קריאת המגילה, בבית מדרש נדבורנה ירושלים ברח' עזרה 26 בירושלים.

סטריקוב: האדמו"ר יערוך טיש בליל פורים בבית-מדרשו ברחוב צפניה 24 בירושלים.

תולדות אברהם יצחק: קריאת המגילה מיד לאחר מעריב בשעה 6:15. טיש ליל פורים בשעה 22:30 שחרית בשעה 8:00, טיש 'משתה היין' בשעה 12:30 בהיכל בית המדרש הגדול בשכונת מאה שערים בירושלים, במוצאי שבת בזמן רבינו תם יערוך האדמו"ר טיש נוסף בליווי תזמורת.

תולדות אהרן: קריאת המגילה בהיכל בית המדרש הגדול ברחוב שבטי ישראל
בשכונת מאה שערים לאחר מעריב בשעה 7:00, שחרית בשעה 7:30. לאחר התפילה עריכת 'לויתן טיש'. ולאחר מכן טיש 'משתה היין' בשעה 4:00, בזמן הדלקת נרות הפסקה לתפילת מנחה והמשך הטיש, במוצאי שבת המשך טיש פורים בליווי תזמורת.

קאליב: האדמו"ר מקאליב יערוך טיש משתה היין בליל פורים בשעה 20:00, בבית
המדרש ברחוב חנה בירושלים.

בחצר הקודש באיאן ביום חמישי בשעה 6:30 מעריב וקריאת המגילה בביהמ"ד [בית המדרש] ברחוב מלכי ישראל בירושלים. ביום שישי בשעה 7:00 בבוקר שחרית ומגילה, לאחר מכן טיש לחיים ומשלוח מנות, תפלת מנחה בשעה 17:30 ולאחר מכן טיש 'משתה היין' קבלת שבת מעריב וטיש.

בעולם הישיבות

הגרב"מ [הגאון רבי ברוך מרדכי] אזרחי עורך טיש בהיכל ישיבת 'עטרת ישראל' בליל פורים בשעה 22:00 בהשתתפות כל בחורי הישיבה ורבים מבוגרי הישיבה, השנה יערוך סעודת פורים מצומצמת בלבד עם משפחתו מאחר ומדובר ביום שישי.

הגאון ר' מיכל זילבר ראש ישיבת "זוועיהל" יקבל בביתו ברח' פנים מאירות 12 ירושלים, החל מהשעה 9:30 עד 12:00.

הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף מתפלל בליל פורים ובבוקר בבית הכנסת אור חביב בסנהדריה המורחבת, שם גם שומע את קריאת המגילה. אין קבלת קהל רשמית אצל הראש"ל.

ראש ישיבת חברון הגאון רבי דוד כהן יקבל קהל בביתו ברחוב דוד בירושלים, מהשעה 11:00 בבוקר. יצוין כי בשמחת בחג בליל פורים בישיבת חברון ראשי הישיבה כבר לא משתתפים בשנים האחרונות, אך המשגיח הגאון ר' חיים יצחק קפלן צפוי להשתתף במסיבת פורים. השנה שמחת ליל פורים לא תתקיים בחדר האוכל אלא באוהל שהוקם במיוחד לכך כדי שחדר האוכל המחודש לא יינזק.

מפני קוצר היריעה הרשימה היא חלקית בלבד.

***הכתבה המלאה בתגובות***

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/1872271656124867