Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

השחרור המרגש של ארבעת החטופים והדיון העל השיתוף בחדשות במהלך השבת.

השחרור המרגש של ארבעת החטופים והדיון העל השיתוף בחדשות במהלך השבת.

אמש במהלך השבת שוחררו ארבעת חטופים מעזה כשהם בריאים ושלמים והם התאחדו חזרה עם משפחתם וחבריהם. השחרור המדהים התרחש באמצע שבת קודש כאשר במקומות רבים בארץ התושבים החילונים סיפרו לשכניהם הדתיים, ששומרים שבת ולא רואים חדשות, על השחרור המרגש.

לאחר השבת רבים מהדתיים והחרדים שיתפו על איך נודע להם על השחרור. חלק סיפרו ששכניהם עצרו אותם ברחוב וסיפרו להם וחלק אחר פרסם כי השכנים החילונים תלו שלט בבניין עם החדשות המשמחות, כשהמכנה המשותף לסיפורים היה שהם התרגשו מאוד מהאחווה הישראלית ומכך שהשכנים החילונים הרגישו צורך לשתף בזה גם אותם במהלך השבת.

מנגד היו גם כאלו שהתייחסו אחרת לשיתוף של השכנים החילונים וטענו כי ישנו איסור להנות מחילול שבת וישנה בעיה הלכתית בכך שהחילונים משתפים אותם בחדשות המשמחות דרך כתיבת מכתב שאסורה בשבת ועל כן למרות הערכה הרבה על הרצון הטוב של אותם שכנים לשתף בחדשות המשמחות, הם מבקשים מהחילונים לא לכתוב מודעות בשבת ובכך לחלל שבת בשבילם.

◀בתמונות: פתק שנתלה על ידי שכנים חילונים בשבת ופתק אחר שמודה לשכנים שתלו מודעה דומה אך מבקש לא לעשות זאת שוב

@img td:`https://scontent-iad3-2.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/447774775_801687712057513_6631688836321706246_n.jpg?stp=dst-jpg_p720x720&_nc_cat=100&ccb=1-7&_nc_sid=5f2048&_nc_ohc=9Hu8zAMMM8MQ7kNvgG1Jc_9&_nc_ht=scontent-iad3-2.xx&edm=AKK4YLsEAAAA&oh=00_AYAYl0p8H37eRu1apSTxSnE8bLnJz4AQLeMkgygktuw5wQ&oe=666BAEA0`@


https://www.facebook.com/456665533226401/posts/801729298720021