Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

דרך ידידיה מאיר

ויזואלית, זה נראה כמו עוד הלווית ענק מרשימה של רב גדול. נחל אינסופי מתפתל של עשרות אלפי בני אדם. אבל במהות היא שונה בתכלית, אפילו ההיפך, מכל הלוויה אחרת שראינו עד היום.

למה חרדים מגיעים בהמוניהם להלוויה של גדול בתורה? בגלל תחושה חזקה של שייכות. הם לא הכירו אישית את הרב שנפטר, אבל הם חלק מהשבט שלו ולכן הם כאן, בפרידה האחרונה מראש השבט. איש בל יעדר.

הפעם – מעטים השייכים לשבט. רק אחוזים ספורים מתוך המוני המלווים מסכימים עם הפגנות הפלג הירושלמי. היתר, לא רק שלא מסכימים, אלא מתנגדים, זועמים, סולדים ועוד מילים הרבה יותר חריפות שאני לא רוצה לכתוב היום.

אז למה הם באו בעשרות אלפיהם? אך ורק מתוך כבוד והערכה עמוקה לאישיותו המיוחדת וגדלותו בתורה של הרב אוירבך זצ"ל [1]. לא שבט מאורגן הגיע היום לשכונת שערי חסד, אלא עשרות אלפי יחידים, שכל אחד מהם הרגיש שהוא חייב לבוא, כדי להוקיר את גדלותו התורנית העצומה, את מסירותו לתלמידיו, את רגישותו לזולת ואת מעשי החסד המופלאים שלו.

אין כאן שום מפגן אחדות, פיוס, או קבלה של השקפת הקיצונים. מחר השבט החרדי יחזור להסתייג מדרכו של הפלג הירושלמי [2]. בעצם, כבר היום.

(צילום סלולרי: ידידיה מאיר)

=============
הערות מערכת 0202:

[1] הרב שמואל אוירבך זצ"ל: 21.9.1931-24.2.2018, בנו של הרב שלמה זלמן אוירבך זצ"ל, היה ראש ישיבת מעלות התורה בירושלים וחבר נשיאות ועד הישיבות. לאחר פטירת הרב אלישיב והפיצול בציבור הליטאי היה המנהיג הרוחני של זרם מיעוט מחמיר מבחינה אידאולוגית בציבור החרדי ליטאי, המיוצג בידי מפלגת בני תורה ומכונה הפלג הירושלמי.
[2] הפלג הירושלמי – כינויה של קבוצת מיעוט בציבור החרדי-ליטאי, בהנהגתו של הרב שמואל אוירבך הירושלמי. אנשי הפלג מתבדלים מהזרם הליטאי המרכזי באידאולוגיה קיצונית ובפרט בהתנגדותם לכל שיתוף פעולה עם רשויות הצבא, גם לא לשם קבלת פטור משירות. מאבקם של אנשי הפלג בגיוס חרדים מתבטא בהפגנות סוערות בכל רחבי הארץ.

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/1868919866460046