Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

“אני נעצב על דברי הרב שרייבר בפני תלמידיו”

“אני נעצב על דברי הרב שרייבר בפני תלמידיו”

אמש דיווחנו כאן על הסערה האדירה בעולם החרדי סביב דבריו של אחד מתלמידי החכמים הגדולים של הציבור החרדי, הרב בונים שרייבר, שהתבטא שהציבור החרדי לא צריך להכיר תודה לחיילי צה”ל שמסכנים את חיי הם להגנת המולדת.

לאחר הסערה הקשה, הבוקר יצאה התנצלות רשמית מפי הרב בעיתון ‘יתד נאמן’ שם נכתב:

“הבהרה. ציטוט דבריי בעניין המלחמה כפי שפורסמו בתקשורת עיוותו את משמעותם. ובוודאי שלא הייתה חלילה כל כוונה לפגוע. ישראל בונם שרייבר”.
בנוסף לכך, השיעור בו נאמרו הדברים הורד ממערכת ‘קול הלשון’ שם מתפרסמים שיעוריו הרבים.

אולם למרות ההתנצלות ביממה האחרונה הסערה רק הלכה והתגברה כשעוד ועוד תגובות מגיעות מהעולם החרדי, הפוליטי והתורני.

כך היום בצעד חסר תקדים תקף השר משה ארבל את דברי הרב שרייבר וכתב:

“אני נעצב על דברי הרב שרייבר בפני תלמידיו ומודה למערכת קול הלשון שהסירה את דבריו המבישים כי במקום שיש חילול השם אין חולקים כבוד לרב.
גם ההבהרה הבוקר לפיה לא היתה כוונה לפגוע ללא חזרה מהדברים המכוערים מובילה שוב למסקנה שרק אם רבך דומה למלאך השם צבאות בקש תורה מפיו.
הכרת הטוב היא אבן יסוד עליה מושתת כל עולמם של עמלי התורה בטהרתה״.

חשוב לציין כי תקיפתו של השר ארבל את הרב שרייבר התקבלה בתדהמה בחלקים מהחברה החרדית כך למשל ב’קו החרדי’ נכתב:

“דברים של שר חרדי בשם עצמו נגד אחד מגדולי ראשי הישיבות הם חוצפה ועזות פנים שלא הייתה עדיין בציבור החרדי”.

גם הרב דוד לייבל, רב חרדי המזוהה עם החלקים המתונים יותר בעולם החרדי, תקף קשות את הרב שרייבר כשהוציא נגדו מכתב שם נאמר בין השאר:

“כל תלמיד חכם שאין בו דעת נבלה טובה הימנו.. הלב מתקומם בעיקר כנגד זחיחות הדעת והמחשבה שאפשר לומר בפני בחורי ישיבות ואברכי כוללים כל דבר שטות. ימים אלו חלפו מן העולם..”

◀מערכת 0202

📸בצילום: תמונה הומוריסטית שהסתובבה ברחבי הרשת בה נראה הרב בונים שרייבר לצד דגל ישראל.

@img td:`https://scontent-iad3-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/402650371_687418106817808_6386338432227679401_n.jpg?_nc_cat=107&ccb=1-7&_nc_sid=5f2048&_nc_ohc=TUBDNmDWKu0AX-e1Cne&_nc_ht=scontent-iad3-1.xx&edm=AKK4YLsEAAAA&oh=00_AfBw5ny-vCnS0ZAxfrydHLFn7VaVUe5kEsR77xb6Qz21Fg&oe=65624461`@


https://www.facebook.com/456665533226401/posts/687420153484270