Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

קריאה להנהגת ישיבת מיר.

קריאה להנהגת ישיבת מיר.

הרה"ג ר' בונים שרייבר שליט"א, אחד מבכירי הרבנים הליטאיים מסר שיחה מזעזעת בשבוע שעבר בישיבת מיר בירושלים. בשיחה הוא האריך להסביר לאברכים שלא צריך להכיר טובה לחיילי צה"ל כמו שלא צריך להכיר טובה למנקי הרחובות משום שהם עושים את חובתם ותפקידם ומקבלים על כך שכר או משום שהם חייבים לעשות את זה על פי חוק וזה לא מרצונם החופשי.

בנוסף הוא אמר שאסון מירון אירע 'לנו' ואילו האסון בשמחת תורה לא קרה 'לנו' ו'הם לא אחים שלנו' ו'לא צריך שיהיה יחס לנפגעים', 'אין בזה צרת ציבור' ולא צריך להרגיש רגש מיוחד כלפי משפחות החטופים ועד כהנה וכהנה דברי רשעות ואכזריות, המוכיחים שגאונות בתורה אינה ערובה לחכמה או למידות טובות.

אני בטוח שאברכים יקרים וחשובים ששמעו את השיחה התפלצו מדברי השטות והאכזריות שהוא דיבר, אבל הם שתקו ולא מיחו. אולם חובתנו למחות כנגד חילול השם ובמקום שיש חילול השם אין חולקים כבוד לרב.

הכאב מתגבר מכך שהדברים נאמרו בישיבת מיר, בית מדרשו של הגאון ר' חיים שמואלביץ שהיה מדבר הרבה בשיחותיו על עניין הכרת הטוב לכל מי שעשה טובה (לדוג' שיחות מוסר חלק ב' עמ' קטז) ועל בין אדם לחברו והערבות לכלל ישראל .

ישיבת מיר נחשבת כאחת הישיבות החשובות בעם ישראל, ועל ראשיה, מנהיגיה, תומכיה ואברכיה למחות כנגד הדברים ולהבהיר שאין זה על דעת ראשי הישיבה ואין זו דרכה של תורה ודרכו הציבור החרדי שגדל על ברכי המוסר.

ובפרט לומדי התורה הקדושה מכירים טובה בכל לב לכל מי שעושה למען שנוכל לחיות בארץ ישראל, ומעריכים ומודים לחיילי צה"ל היקרים והקדושים, ומתפללים בעבורם ועושים כל אשר ביכולתם למען הכלל והפרט בריבוי תורה תפילה וחסד למען הצלחת כלל ישראל.
בתקווה שנזכה לקדש שם שמים ותרום קרנם של ישראל.
רפאל

◀כתב: הרב רפאל קרויזר. https://did.li/sDbgT

📸בתמונות: תמליל של השיחה בישיבת מיר.

@img td:`https://scontent-iad3-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/404426998_686400860252866_5370583858464446656_n.jpg?_nc_cat=104&ccb=1-7&_nc_sid=5f2048&_nc_ohc=V_QONOVr1JoAX891Zos&_nc_ht=scontent-iad3-1.xx&edm=AKK4YLsEAAAA&oh=00_AfA5qxOdkKnyoW8OdOkYlt2kmRcPZw5pWGkxs5GDEGui-A&oe=65601C79`@


https://www.facebook.com/456665533226401/posts/686406003585685