Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

סערת חבר הכנסת אייכלר.

סערת חבר הכנסת אייכלר.

לפני כמה ימים התבטא ראש הממשלה בנימין נתניהו כי "הקב"ה לא תמיד הגן עלינו" כאזהרה לנוסעים כעת לאומן לראש השנה, למרות המלחמה העקובה מדם בין רוסיה לאוקראינה.

דבריו של ראש הממשלה הובילו לגל של גינויים מהעולם החרדי וביניהם חבר הכנסת אייכלר שהגיב לדברי ראש הממשלה באריכות וכתב:

"זה יותר ממאה שנה שאלוקי ישראל מציל את ארץ ישראל מיד אלילי הכוח, התרבות הרעה והתבוללות המשטר החילוני. הציונים והפרטיזנים לא מנעו שואה באירופה. הגרמנים נבלמו בדרך לכיבוש ארץ ישראל בניסי ניסים ולא בגלל הציונים.

הציונים התנכרו ליהודי הגולה. חלק מאנשי היודענראט שיתפו פעולה עם הנאצים, חלקם סחרו ומכרו את יהודי הגולה. ההנהגה הציונית בארץ סירבה והכשילה 'תכניות ההצלה'"
כידוע מספר 'מן המיצר' של הרב וייסמנדל וספרי היסטריונים רבים כמו שבתי בית צבי, ש. תמיר ו'כחש' של בן הכט ועוד. חלק מהציונים אף קראו ליהודי הגטאות: 'אבק אדם – שילכו לגורלם'".

גם לאחר השואה, כל המהגרים היהודים בתפוצות העולם חיים מאז בשלום בשקט יחסי. רק בארץ ישראל נשפך דם יהודי כמים. מאז ועד הנה, סכנת השמדה גרעינית מרחפת על מדינת ישראל בלבד.

לאחרונה התגלו חדלונם ושפלותם של אלילי הכוח והכזב ומחדלי הממשלה, במלחמת יום הכיפורים תשל"ד. ה'גנרלים' לשעבר 'המורדים' היום, מסיתים למלחמת דמים בתוך הגטו העברי בארץ ישראל. כשרואים מי היו הגנרלים, מבינים כי רק בניסי השם אלוקי ישראל אנו שורדים.

מובילי מלחמת הדיקטטורה של הבג"צ, הפכו למלשינים נגד ישראל בכל העולם ומאשימים אותה באפרטהייד ובפשעי מלחמה, כאויבים הגרועים ביותר באסלאם. הסו לכם כאשר אתם מאשימים את אלוקי ישראל, במחדליכם ופשעיכם".

בתקופה שהטרור משתולל והרחובות בוערים צריכים להתפלל לשומר ישראל. אם לא זכות שומרי התורה, מזמן הייתה מדינת ישראל מחוקה ממפת המזרח התיכון. שומר ישראל ישמור שארית ישראל, האומרים שמע ישראל".

תגובתו של אייכלר הובילה לסערה אדירה בחברה הישראלית כשמכל קצווי החברה הישראלית הקשת הפוליטית גינו את דברי אייכלר וקראו לו לחזור מדברי הבלע והטקסט האנטי ציוני שהוא פרסם, כשדב הלברטל אף קרא לשלול את אזרחותו של אייכלר.

בחברה החרדית רבים הגיבו לסערה על דבריו של אייכלר בחוסר הבנה וטענו כי לא ברור מה עכשיו כולם נזכרו להזדעזע מדבריו של אייכלר כשהוא בסך הכל ביטא תפיסה חרדית רווחת מאז ומעולם ביחס של החרדים לציונות ודעתו על הציונות ממש לא מהיום אלא עקבית מאז ומעולם. חלקים התייחסו לכך שכולם רק מגנים את דברי אייכלר אבל אף אחד לא מתייחס למה לא נכון בטקסט של אייכלר.

◀מערכת 0202

📸בתמונה: עמוד השער של הספר ממנו לקח אייכלר חלק מהטענות נגד הציונים.

@img td:`https://scontent-iad3-2.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/376780924_650779180481701_8841603183208898554_n.jpg?_nc_cat=103&ccb=1-7&_nc_sid=49d041&_nc_ohc=QjojfBKLkh8AX9p8g7R&_nc_ht=scontent-iad3-2.xx&edm=AKK4YLsEAAAA&oh=00_AfBgjZFsQowj-p32vMnrCUVWQ9FhD8_fQyq43-0Ub12wWQ&oe=6507A4B5`@


https://www.facebook.com/456665533226401/posts/650916427134643