Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

לקט בנושא פטירתו של הרב אוירבך

דרך Mordehay Rieger

ר' שמואל איננו. אוי מי יתן לנו תמורתו.
סיפור אחד שכמדומני יכול להמחיש את גדלותו כבר מגיל צעיר ממש. כידוע שר' שמואל והרבנית רחל לא זכו לילדים. תארו לכם את ההרגשה ואת הצער הנוראי ואת הסבל הבלתי נתפס שמלווה את הבן אדם כל חייו.
והנה בעזרת רופאים שנכנסו לעניינים נמצא פתרון רפואי שיכל לעזור להם להביא פרי בטן. דא עקה שזה היה תלוי בסיבוך הלכתי לא פשוט וע"כ ר' שמואל והרבנית לא הסכימו לפתרון המוצע.
שמע זאת אביו מרן הגרש"ז זצ"ל ואמר לבנו שהוא יישב על המדוכה ואכן לאחר זמן הגיע הגרש"ז לבית בנו ואמר לו שהוא מצא היתר הלכתי לעבור את ההליך הרפואי והוא (הגרש"ז) מוכן לקחת על עצמו את העבירה אם ישנה ובלבד שבנו והרבנית יסכימו להליך הרפואי. לתדהמתו ר' שמואל סרב להצעה מכל וכל ואמר לאביו שאינו מוכן לקבלה ומוכנים הם שלא יהיו להם ילדים לעולם ובלבד שלא לעבור על נדנוד וחשש קל בהלכה. ר' שלמה זלמן נדהם וביוצאו מבית בנו אמר לסובבים אותו: אל תקראו לי "שלמה זלמן", תקראו לי "אבוה דשמואל" כי הוא גדול ממני ואין לי השגה כלל במעלותיו. זה רק מקצת שבחו של האדם הזה. הוא היה קודש הקודשים. מלאך אמיתי.
אנשים שאין להם השגה בכנף מעילו פוערים את פיהם בחוצפה ה' ירחם עליהם. ר' שמואל זצ"ל המתוק מדבש בודאי כבר מחל להם.

הוא היה גדול הדור בידיעת התורה. גדול הדור בהתמדה יומם ולילה. גדול הדור בעמקות מדהימה בכל התורה כולה. גדול הדור בעבודה. הצדקות שלו היתה שלא מן העולם הזה. היה גדול הדור בקבלה ובקי עצום בתורת הגר"א והאר"י. אין לאף אחד מושג ולו קטן מי הוא היה. שמעתי שהרב אלישיב כבר לפני שנים אמר שגדול המקובלים בדורנו הוא ר' שמואל אוירבאך. בשמים בטוח יצאו לכבודו רבינו הגר"א ופמליה של מעלה. אוי לנו כי איבדנו כלי חמודותינו. אוי לנו שרובנו כלל לא מבינים מה איבדנו.

בתמונה: ר' שמואל והתורה שכ"כ אהב

לפוסט המלא: https://goo.gl/EW4v2n

***

דרך אלי ביתאן בטוויטר
הלווייתו של הרב שלמה זלמן אוירבך, ששבוע הבא יחלפו 23 שנה לפטירתו, היתה הפעם הראשונה בה התוודעה ישראל לתופעת הלוויות הענק החרדיות הפוקקות את הערים, וגדושות בילדים ובחורים צעירים המררים בבכי על פטירת רב גדול, שהכירו רק מרחוק

הבוקר יובל בנו הבכור (בתמונה) באותה הדרך למנוחת עולמים

קישור לציוץ: https://goo.gl/Ngqicz

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/1867826523236047