Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

הציבור החרדי אבל על לכתם של שניים מגדולי הכותבים החרדים.

הציבור החרדי אבל על לכתם של שניים מגדולי הכותבים החרדים.

אתמול בערב הלך לעולמו הרב משה גרילק זכרונו לברכה כשהוא בן 87 בלכתו. הרב גרילק היה פובליציסט וסופר חרדי שבמשך עשרות שנים כתב ספרים, מאמרי דעה, הגות, פרשת שבוע ועוד והיה אחד הקולות הבולטים ביותר בעולם החרדי.

הוא היה זה שהניח את התשתית האידיאולוגית לדור הכותבים החרדי הצעיר, תוך דרישה לכתיבה חריפה וחדה וליראת שמיים של אמת, מבלי לפגוע אף פעם באדם לגופו. הוא היה ידוע כאיש נעים הליכות, חריף ובעל רוחב לב שידע לחבר ולגשר בין כולם.

הבשרה המרה על כלתו באה כאשר רק יום קודם לכן הלך לעולמו, לאחר מחלה קשה, גם העיתונאי החרדי הוותיק הרב יצחק נחשוני כשהוא בן 69 בלבד בלכתו. הרב יצחק היה אחד ממקימי העיתונאות החרדית בארץ ואף כונה 'זקן השבט' כשהוא משמש כמנטור לעורכים ועיתונאים צעירים בתחילת דרכם.

הרב יצחק היה ידוע כאדם שלא נרתע לייצג את העמדה החרדית גם בנושאים מורכבים, אך תוך קירוב בין חלקי העם, בנועם, בחן, בכבוד ובאהבת ישראל שעמדה תמיד לנגדו, לפני היותו עיתונאי שנלחם בעוז להביא את דבר העולם החרדי. הוא היה ידוע כאיש חסד מופלא, אדם מופלא ו"מענטש" בעיני כל מכיריו.

יהי זכרם ברוך.

◀מערכת 0202

📸בתמונות: צילומי מסך מתוך סרטונים של הרב יצחק והרב משה זכרונם לברכה.

@img td:`https://scontent-lga3-2.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/347768733_528726262612319_2091065021230826791_n.jpg?stp=dst-jpg_p720x720&_nc_cat=107&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=yM_GLl6y-6kAX9c0_SQ&_nc_ht=scontent-lga3-2.xx&edm=AKK4YLsEAAAA&oh=00_AfCz5AVgwV5p38VKvgzPf_Ubs232x-Vp7h83F_iujHft3w&oe=6468B2A6`@


https://www.facebook.com/456665533226401/posts/589169179976035