Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

מי שהולך להפגנה הערב לא חרדי?

מי שהולך להפגנה הערב לא חרדי?

הערב תתקיים הפגת ענק של הימין בכדי להביע תמיכה ברפורמה המשפטית ולהראות לממשלה שיש לה גב ציבורי רחב לממש את הרפורמה ואת רצון הבוחרים.

בהפגנה שזכתה לכינוי "הפגנת המיליון" צפויים להשתתף מאות אלפי אנשים מהקשת הפוליטית הימנית כשבצד הימין מצפים שגם החרדים יבואו בהמוניהם להפגנה.

הבוקר פורסם בעיתון 'יתד נאמן' מאמר מערכת שכותרתו "מה לכהן בבית הקברות" [*] בו העיתון קורא נחרצות לחרדים שלא לבוא להפגנה שאינה לרוח התורה. במאמר מצוין שחשוב לחדד שהציבור החרדי אינו לא ימין ולא שמאל אלא עושה מה שרבותיו אומר בשם התורה. בסיום המאמר מוזכר שמי שילך להפגנה מוציא את עצמו מקהל יראי ה ואינו משלנו יותר.

מאמר המערכת של יתד עורר סערה בציבור החרדי ורבים הגיבו ברשתות החברתיות שדווקא המאמר הזה גרם להם להחליט לבוא להפגנה ויתד נאמן לא יחליטו מי חרדי ומי לא חרדי.

כך למשל הרב משה שילת, מראשי חסידות חב"ד פרסם סטטוס בווטסאפ שבו הוא הודיע כי הוא התלבט אם להגיע להפגנה אך החליט בעקבות המאמר שמוציא אותו מבית ה', להגיע להפגנה למתחם הנפרד שיהיה במקום.

גם אריה ארליך, עיתונאי בעיון משפחה צייץ כנגד המאמר וכתב: "לא יתד נאמן ישלול את האזרחות החרדית, ולא ישראל פרידמן יקבע מי משלנו ומי לא מקהלנו. יחליט כל אדם אם ללכת להפגנה או להדיר רגליו ממנה (גדולי ישראל לא התערבו ולא בכדי). את התרבות הקלוקלת בה יושבים סלקטורים בשערי החרדיות ומחליטים מי כשר ומי פסול העביר מרן הגראי"ל שטיינמן זצ"ל מן העולם [**]."

◀מערכת 0202

📸בתמונה: המאמר המלא

=====

הערות

[*] מטאפורה הלכתית נפוצה שמשמעותה שכשם שלכהן אסור להיכנס לבית הקברות בגלל דיני טומאה, כך לציבור החרדי אין מה לעשות בהפגנת הימין.

[**] הגראי"ל שטיינמן זיע"א היה מנהיג חרדי-ליטאי, ממנהיגיו הבולטים של הציבור החרדי. כיהן כנשיא מועצת גדולי התורה של תנועת דגל התורה.

@img td:`https://scontent-iad3-2.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/343616615_1238433830370502_2681335456752444533_n.jpg?_nc_cat=105&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=h-_sgph5vPEAX9fl2do&_nc_ht=scontent-iad3-2.xx&edm=AKK4YLsEAAAA&oh=00_AfBL3nUltDzzppzlBxj0kXjMWP7kccIeO1FQx-JBZ10nDQ&oe=644FFA49`@


https://www.facebook.com/456665533226401/posts/578256971067256