Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

חוק החמץ.

חוק החמץ.

אמש עבר בכנסת בקריאה טרומית חוק החמץ, על פי ייאסר הכנסת חמץ לבתי החולים במהלך חג הפסח ותינתן סמכות למנהלי בתי חולים לאסור על הכנסת חמץ לבתי חולים במשך החג.

בציבור החילוני קיבלו בזעם את הצעת החוק, שלדבריהם מנסה לכפות את ההלכה היהודית על כלל האוכלוסייה, ורבים הצהירו שדווקא השנה הם יאכלו יותר חמץ, בבתי חולים ובפרהסיה, בשביל להפגין כנגד הכפייה הדתית הזאת וכי החוק הזה הוא רק גורם להם עוד יותר להתרחק מהיהדות.

בציבור החרדי ישנה שביעות רצון גדולה מכך שהחוק עבר, כאשר לטענת רבים מהציבור זהו חוק שמבטל את הכוח שבג"ץ נטל לעצמו, שאפשר הכנסת חמץ לבתי חולים, ומחזיר את ההכרעה לנבחרי הציבור. לטענתם אין כאן שום ניסיון למדינת הלכה ולחקיקה של איסור פלילי על החזקת חמץ, תוך כפייה דתית פרלמנטרית, אלא בסך הכל החזרת הגלגל ללפני פסיקת בג"ץ.

בקרב הציבור החרדי רווחת התחושה כי ההתנגדות הכללית החילונית לחוק החמץ נובעת מכך שגדל כאן דור מנוכר ששונא את ערכי היהדות והמסורת היהודית וכי עד לא מזמן רוב הציבור לא היה בכלל מעלה בדעתו לאכול חמץ בפסח, בטח לא בפהרסיה, וזהו תהליך עמוק של התנכרות עמוקה ליהדות והמסורת.

◀מערכת 0202

📸בתמונה: שלט שהיה תלוי לפני כמה שנים בכניסה לביה"ח 'הדסה הר הצופים'

@img td:`https://scontent-iad3-2.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/331492393_1919139358916136_7851077148064641882_n.jpg?_nc_cat=100&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=KJrCJwe_rC4AX8QGb2k&_nc_ht=scontent-iad3-2.xx&edm=AKK4YLsEAAAA&oh=00_AfDXvNLhcksRwO2Hw5p8DJ_XyUTfVV0_fqqTNKPHe6QLOw&oe=63FBCA8B`@


https://www.facebook.com/456665533226401/posts/545362931023327