Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

שרקי והיציאה מהארון.

שרקי והיציאה מהארון.

פחות מיממה חלפה מאז פרסם יאיר שרקי את פוסט היציאה מהארון שלו והחברה הישראלית כולה בסערה לאחר הפרסום הדרמטי.

גם בחברה החרדית, אותה מסקר יאיר שרקי בקביעות, הרוחות סוערות ורבים דנים במשמעות ובהשלכות של היציאה מהארון שלו.

רבים מחבריו העיתונאים החרדים הגיבו על פרסומו בטוויטר עם סמיילי לב, מה שעורר דיונים בחברה החרדית האם בכך הם מביעים תמיכה בנטייתו המינית, אף על פי שהיא לכאורה מנרמלת את האיסור על משכב זכר, או רק מביעים את תמיכתם באדם הפרטי ובקונפליקט הלא פשוט בו הוא נמצא.

אחרים התייחסו לכך שיאיר שרקי אחד האנשים המוכרים ביותר גם בקרב רבים מהצעירים החרדים בישיבות שעוקבים אחר סיקוריו את החברה החרדית וכי המשמעות שהם ייחשפו לפוסט ויידעו שישנה אופציה להיות בעל נטייה מינית כזו ודתי היא מרחיקת לכת בחשיבותה.

רוב מוחלט של המגיבים החרדים התייחסו בהערכה רבה לאומץ הרב שנדרש ממנו גם לצאת מהארון אך בד בבד להישאר נאמן לאלוקים ולמצוות וכמה הרבה יותר קל לעזוב את הדת בעקבות כזה משבר.

◀מערכת 0202

📸בתמונה: הפוסט של שרקי.

@img td:`https://scontent-iad3-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/331524352_1576343336126475_6990866683573896788_n.jpg?stp=dst-jpg_p720x720&_nc_cat=110&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=VFEz12ayOW0AX-nOqDa&_nc_ht=scontent-iad3-1.xx&edm=AKK4YLsEAAAA&oh=00_AfBkBqkIyeLR6DDJUP5TEpHrEGSXqIYoQj9qL1zBf-u43A&oe=63F16DE2`@


https://www.facebook.com/456665533226401/posts/540086724884281