Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

הצעת חוק – שעות נפרדות באתרי טבע!

הצעת חוק – שעות נפרדות באתרי טבע!

הממשלה החדשה ממשיכה לעבוד ולחוקק חוקים חדשים שיטיבו עם קהל הבוחרים של מפלגות הקואליציה והיום הגיש חבר הכנסת משה גפני מיהדות התורה הצעת חוק לשעות רחצה נפרדות באתרי טבע ברחבי הארץ.

על פי ההצעה, אליה הצטרפו גם סגן השר אורי מקלב וח"כ יעקב אשר אף הם מיהדות התורה, 15 אחוזים משעות הרחצה של אתרי הטבע יתקיימו בהפרדה בכדי לאפשר לציבור החרדי ליהנות אף הוא ממשאבי הטבע ומהמים כמו שאר הציבורים בארץ.

בטיעון להצעת החוק נכתב כי לפחות 20 אחוזים מהאוכלוסייה בארץ מכל הדתות נמנעים מרחצה במקומות שאין בהם שעות רחצה נפרדות מטעמי דת וכך אוכלוסיות אלו מופלות לרעה מאתרים ששייכים למדינה.

יש לציין שבעבר כבר עלתה הצעה דומה אך הוקפאה על ידי משרד המשפטים בטענה שיש לברר את הסמכות של הרשות לקיים רחצה בהפרדה מגדרית.

◀מערכת 0202 דרך הרשתות החברתיות

📸בתמונה: מעיין עין מגדל מתוך סרטון של ערוץ 13

@img td:`https://scontent-iad3-2.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/325898746_510113101107312_750282741505505146_n.jpg?stp=dst-jpg_p720x720&_nc_cat=106&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=v74kzjmbDr8AX9U_KlB&_nc_ht=scontent-iad3-2.xx&edm=AKK4YLsEAAAA&oh=00_AfD7On1WJjlH2maU8YEbfjOPzIvtMQYjXe7cKVHlUAWEnw&oe=63D5E8B5`@


https://www.facebook.com/456665533226401/posts/525831262976494