Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

דרעי פוטר!

דרעי פוטר!

לפני כמה שעות הודיע ראש הממשלה בנימין נתניהו כי בהתאם לפסיקת בג"ץ הוא מפטר את אריה דרעי מתפקידו כשר בממשלה.

על פי דיווחים, למרות החלטת בג"ץ ופיטוריו על ידי ראש הממשלה, מאחורי הקלעים נעשים מאמצים למצוא דרך חוקית להחזיר את דרעי לשמש כשר בממשלה וטובי המשפטנים של ש"ס מנסים לעשות כל מאמץ לגרום לזה לקרות.

אחת הדרכים שמנסים לבחון זה חקיקת חוק שבו ראש הממשלה יוכל למנות את דרעי ובית המשפט לא יוכל להתערב ולפסול את המינוי. אם כי חשוב לציין כי כל עוד המהלך לא יוצא אל הפועל, ביקש דרעי שימונו שרים לתפקידים עד שיוברר הפלונטר המשפטי.

בציבור החרדי הקולות חלוקים. חלקים רבים מהציבור אבלים על ההחלטה וטוענים כי זה המשך הרדיפה נגד הימין והחרדים, מנגד אחרים שמחים על ההחלטה וטוענים כי אין מקום לשר בממשלה שסרח בתפקידו.

◀מערכת 0202

📸תמונה: מתוך סרטון של דרעי בכניסה לישיבת הממשלה היום

#דרעי #פיטורין

@img td:`https://scontent-iad3-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/326112943_913527592998875_8992497439220622903_n.jpg?_nc_cat=104&ccb=1-7&_nc_sid=730e14&_nc_ohc=TfgMWlqA_AAAX_qhXLf&_nc_ht=scontent-iad3-1.xx&edm=AKK4YLsEAAAA&oh=00_AfDCiSPx-WYL8j9NJS2nsWLCP2b_mRib-sh9Fl9FrJ4ydw&oe=63D24053`@


https://www.facebook.com/456665533226401/posts/524602603099360