Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

פייק המטפלים!

פייק המטפלים!

הממשלה החדשה הושבעה לפני כמה ימים ומתחילה לממש את ההסכמים הקואליציוניים כאשר אחד מסעיפי ההסכם הקואליציוני עם מפלגת 'יהדות התורה' הוא שבמוסדות החינוך החרדים לבנות יוכלו ללמד 'טיפול באומנויות', לימודים שלא יהיו תחת המל"ג וכך בעצם להכשיר מטפלות שלא עברו הכשרה מלאה.

בתוך הציבור החרדי ישנם רבים שמודאגים מההחלטה הנ"ל וחוששים לרווחתם של המטופלים החרדים, שעלולים להיתקל במטפלים לא באמת מוסמכים שעלולים רק להזיק להם במקום לעזור לרווחתם הנפשית.

באתר כיכר השבת ערכו ראיון עם חבר הכנסת יצחק פינדרוס שניסה להסביר להם את ההיגיון שבהחלטה.
לדבריו החוק בסך הכל בא לעקוף את האחיזה של המל"ג שמנסה לא רק לקבוע מה ההכשרה הטובה ביותר, אלא גם לשנות את אורח חייהם של החרדים.
לטענתו, התכנים שיילמדו ועליהם התלמידות ייבחנו יהיו זהים לתכנים שנלמדים במוסדות המוכרים ורק לא יהיו תחת שליטת המל"ג.

אולם לטענת רבים בתוך המגזר, החוק החדש עלול לפגוע קשות ברמת המטפלים ולמרות טענתו של פינדרוס מדובר על חוק שיכשיר מטפלים לא מספיק טובים.

באתר כיכר השבת נעשתה סקירה של מקרים קשים בתוך הציבור החרדי בהם מטפלים מהמגזר שלא עשו הכשרה מתאימה הזיקו קשות למצבם הרגשי הקשה של המטופלים שבאו אליהם לעזרה.

בהמשך נסקרה עבודתו המורכבת של המטפל ואת ההכשרה הרבה שנצרכת בכדי לעזור בצורה מקצועית למטופלים שמצבם הרגשי מצריך עזרה והובא החשש הגדול שהחוק החדש יאפשר למטפלים שלא עוברים הכשרה כזו, לטפל באנשים במצוקה.

◀מערכת 0202

📸תמונה: מתוך הסדרה בטיפול

#טיפול #מקצועי #חוק #מלג

@img td:`https://scontent-iad3-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/325407079_2430773537072163_2604000947118527536_n.jpg?stp=dst-jpg_p403x403&_nc_cat=102&ccb=1-7&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=aHsdS4dcJTcAX9Xg-lX&_nc_ht=scontent-iad3-1.xx&edm=AKK4YLsEAAAA&oh=00_AfBPdD9yGzpOKlqct_g4vTvg4m-7yABrj9SFU0zuavYUBw&oe=63C45AEB`@


https://www.facebook.com/456665533226401/posts/518237767069177