Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

דרך קבוצת הווטסאפ "מחאות החרדים הקיצוניים"

שבוע טוב חיילים יקרים

יום עצוב לעם ישראל!
הגר"ש [הגאון רבי שמואל] אויירבך זצ"ל נפטר בשבת זו.
שאלו אותי מספר חיילים מה יחסינו לדבר פטירתו בעקבות דעתו והתנגדותו העזה של הגר"ש ותלמידיו לגיוסינו לצבא.
ברצוני להבהיר:
הגר"ש אויירבך זצ"ל הינו תלמיד חכם גדול שפטירתו מעולמינו הינה אבידה גדולה לדור כולו.
יהי רצון שיהיה מליץ יושר בעד עם ישראל ובעד חיילי גדוד נצח יהודה.
ותהי נשמתו צרורה בצרור החיים.
השבוע נייחד את לימוד התורה והתנדבויות החסד שלנו לעילוי נשמתו של הרב זצ"ל.

בברכת שבוע טוב ובשורות טובות בעז"ה.

סרן הרב שאול עבדיאל
רב גדוד 97 נצח יהודה

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/1867143733304326