Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

0202 – מבט מירושלים החרדית

דרך משה ויסברג @moshe_nayes:

פטירת מרן הגר"ש [הגאון רבי שמואל] אויערבך זצ"ל [זכר צדיק לברכה] [1]: הגר"מ [הגאון רבי משה] שטרנבוך [2] הורה לישיבתו בבית שמש שם שהה השבת להסיר את הפרוכת מהיכל הישיבה [3] והתבטא "זה כמו יום שחרב בית המקדש" והורה לבחורים לא לאסוף כסף לת"ת [4] של הישיבה

========
הערות מערכת 0202
[1] לפוסט קודם בנושא: https://goo.gl/tkc2cf
[2] רבי משה שטרנבוך – ראב"ד [ראש אב בית דין] של העדה החרדית שבירושלים, מפוסקי ההלכה החשובים בציבור החרדי.
[3] הכוונה לפרוכת ארון הקודש שבבית המדרש, בו נמצאים ספרי התורה.
[4] ת"ת – תומכי תורה. בהרבה ישיבות נהוג לאסוף בתקופת פורים כסף המיועד לתמיכה בתלמידים הנזקקים לתמיכה כספית.

https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/1867109423307757