Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

דגל התורה נגד חוק האפליה!

דגל התורה נגד חוק האפליה!

הבוקר בעיתון יתד נאמן, העיתון המזוהה עם המיינסטרים החרדי ליטאי ועם סיעת 'דגל התורה [*] נכתב מאמר מערכת חריף נגד חוק האפליה אותו יזמו חברי הכנסת סטרוק ורוטמן.

במאמר מובא דוגמאות לפעמים שאנשים מהעולם החרדי הופלו מקבלת שירות אך ורק כי הם היו מזוהים כחרדים וכן מוזכר היחס הקשה שהחרדים קיבלו בתקופת הקורונה.

על כן לתפיסת כותבי המאמר, שמבטאים הלך רוח של רבים מהציבור, החברה החרדית מוכת האפליות צריכה להיות הראשונה שמתנגדת חריפות נגד כל סוג של אפליה בגלל אמונה או השקפת עולם כלשהיא.

המאמר מתייחס לכך ששני חברי כנסת אלו "כנראה השתבשה עליהם דעתם מול ים הפינוקים שהרעיפה עליהם הממשלה העומדת לקום" ובפועל ההצעה הזו היא מדרון חלקלק מסוכן שייעגן את האפליה שכבר קיימת כיום בחוק.

◀מערכת 0202

📸בתמונה: מאמר המערכת המלא.

=====

הערות

[*]דגל התורה – סיעה חרדית-ליטאית.
החל מ-1992 מתמודדת המפלגה לכנסת ברשימה משותפת עם 'אגודת ישראל' תחת השם 'יהדות התורה'.

#אפליה #חוק #רוטמן #סטרוק #התנגדות

@img td:`https://scontent-iad3-2.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/321751585_558846142430351_3554463637269940601_n.jpg?stp=dst-jpg_s720x720&_nc_cat=106&ccb=1-7&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=mEiox_mSHTYAX9tbMPt&_nc_ht=scontent-iad3-2.xx&edm=AKK4YLsEAAAA&oh=00_AfDa1uk-z_OGSRrj7l3kf3ZfQesvhQUbromBhuvFfGZHaw&oe=63AF8235`@


https://www.facebook.com/456665533226401/posts/507607231465564