Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

התמונה ששברה את הרשת! חרדים בצה״ל. האמנם ?

התמונה ששברה את הרשת! חרדים בצה״ל. האמנם ?

לפי התגובות במרחבי הרשת, ניכר שקיימת בורות קשה בחברה הישראלית בהקשר לשירות חרדים בצה״ל.

החברה החרדית גדלה דמוגרפית בקצב מהיר, תוך 16 שנה היא אף תכפיל את עצמה (לשם ההשוואה – 37 שנה במגזר החילוני). לצד זה, ישנם אלפי נערים חרדים שאין ״תורתם אומנותם״ כפי שהיטיב להגדיר זאת דוד בן גוריון, והם נדרשים להתייצב ולשרת.

אז כן ישנם חרדים בצה״ל! ולא מעט. כיום מתגייסים בשנה כ 1,200 חרדים, רבים בחברה הישראלית סבורים שאין מתגייסים חרדים כלל.

•• אך ודאי הנתון אינו מממש את הפוטנציאל של כל אלו שאין ׳תורתם אומנותם׳ והם קהל היעד עליו יש צורך להעמיק את אופציית השילוב המוצלח בצה״ל ••

בתמונה: יואל ליפשיץ האלוף עם חברים לוחמים מגדוד נצח יהודה דקות לפני שבת, והם, הם התקווה שלנו, ואני מתחייב שכל אחד מהם יבנה לעצמו עתיד מוצלח לאחר המסע החשוב בגדוד.

◀כתב: יוסי לוי, מנכ"ל נצח יהודה. https://bit.ly/3uDkC5U

#צבא #חרדים

@img td:`https://scontent-iad3-2.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/319672560_494983696061251_2066434611765990999_n.jpg?stp=dst-jpg_s720x720&_nc_cat=100&ccb=1-7&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=4t5ZuttIx48AX-T0Ayv&_nc_ht=scontent-iad3-2.xx&edm=AKK4YLsEAAAA&oh=00_AfAP6neuOI5xz2FoQBPuZKfPcC-lMyPuiZusfFXvmtFG3g&oe=6399FC34`@


https://www.facebook.com/456665533226401/posts/494985752727712