Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

סערת אבי מעוז!

סערת אבי מעוז!

כמה ימים עברו מאז הודיע ראש הממשלה המיועד נתניהו כי אבי מעוז ימונה לסגן שר החינוך והרוחות בחברה הישראלית לא נרגעות. ראש הממשלה הנוכחי לפיד הוציא מכתב בו הוא פנה לראשי הרשויות לא לשתף פעולה עם היחידה לתוכניות ושותפויות חינוכית במשרד החינוך כל עוד היא בשליטת מעוז וראשי רשויות רבות הודיעו כי לא ייכנעו לתכתיבים האנטי דמוקרטיים אותם הוא מנסה להחדיר למערכת החינוך.

בחברה החרדית אין תגובות רשמיות על הסערה וראשי המפלגות החרדיות לא הגנו על מעוז, ואף חטפו ביקורות על כך כשלטענת רבים יום אחד המתקפות האלו גם יפגעו בהם, אך ברחוב החרדי לא נשארו אדישים לדרמה הפוליטית – חינוכית הזו ורבים הביעו את עמדתם ברשתות החברתיות, התומכת לרוב במינויו של מעוז.

כך למשל, אבי גרינצייג, יועץ אסטרטגי חרדי, התייחס בטוויטר בזלזול להתנגדות למעוז וכתב: "זה לא אבי מעוז וזה לא הסמכויות הדלילות עד בלתי קיימות שלו בחינוך, זה בסך הכל עוד ניסיון לקעקע את הלגיטימיות של הממשלה הנבחרת עוד בטרם הקמתה.
תקפידו להתייחס לזה כך"

גם אפרת פינקל, כתבת בערוץ 13, התייחסה בלעג לחשש בחוגי השמאל לתכנים שאבי מעוז יחדיר למערך החינוך וכתבה: "מתברר שכל ההורים חרדים לחינוך ילדיהם, וכעת יש הסכמה מקיר לקיר כמה התערבות במערכת החינוך היא דבר מפחיד. אני לא שמחה לאיד, רק נחמדה לי ההזדהות החילונית החדשה עם הפחד החרדי העתיק. מי היה מאמין שאבי מעוז מכולם יהיה זה שיחבר כך בין המגזרים."

◀מערכת 0202

📸תמונה: Olivier Fitoussi/Flash90

#מעוז #סערה #חינוך

@img td:`https://scontent-iad3-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/318212842_490024439890510_7964412470511655695_n.jpg?stp=dst-jpg_p480x480&_nc_cat=109&ccb=1-7&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=t6psBMI6NVsAX8NE0m1&_nc_ht=scontent-iad3-1.xx&edm=AKK4YLsEAAAA&oh=00_AfDMXYOw-hgdLz5YzmGW-qFuCywFNZlWgwNyZzfp7wACWQ&oe=63923403`@


https://www.facebook.com/456665533226401/posts/490024519890502