Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

"תסתכל עליהם כבהמות"

"תסתכל עליהם כבהמות"

המלחמה שמסעירה את אנשי "העדה החרדית" [*] בירושלים!

לפני כמה שבועות יצא פסק מבית הדין של העדה החרדית, בראשותו של הדיין רבי שמעון יצחק שלזינגר, כי אנשי חינוך שפועלים מטעם ועדת הכשרות של 'העדה' רשאים להחזיק ברשותם סמארטפונים מוגנים, שהם זקוקים להם בשביל פועלם.

לאחר שקיצוניים מתוך ה'עדה' שמעו על הפסק הזה הם עלו למעונו של הדיין הרב שליזנגר בבקשה שיחזור בו מפסק דינו היות והמכשירים האלו, לטענתם, מחריבים בתים בישראל ויש בהם קלקולים רבים. הדיין שמע את בקשתם אך סירב לחזור בו מפסיקתו כשהוא טוען בפניהם: "אם האייפונים המוגנים החריבו אלף בתים, אז אתם – הקנאים המזויפים, החרבתם את כלל ישראל”.

בעקבות דבריו כנגד הקיצוניים החלו בחוגי הקיצוניים להוציא מאמרים ומכתבים בגנותו של הדיין הרב שלזינגר, כאשר אף באחד האירועים שהוא היה נוכח בהם החלו קיצוניים לשיר שירים כנגדו. כמה ימים מאוחר יותר הותקף הרב שליזנגר באלימות פיזית ממש כאשר אחד מאנשי הקיצוניים היכה אותו קשות באמצע הרחוב. יש לציין שקיצוני העדה טוענים כי האיש מעורער בנפשו ולא קשור אליהם, אך בקרב רבני העדה סבורים כי הוא שליח הקיצוניים.

בעקבות ההתקפות על הדיין הרב שלזינגר, התקשר ראב"ד העדה [**] לרב שלזינגר ואמר לו: “זכיתם בזכות גדולה שאין לכם פחד מאף אחד חוץ מהקב”ה. תדעו שבכל דור ודור ישנם רשעים שמציגים עצמם כקנאים וצדיקים ולוחמים בגדולי התורה, ויש להסתכל עליהם כבהמות ולא לחשוב עליהם כלל. הרשעים שלוחמים בכם הם ממש כמו הרבנות הראשית כאן בארץ הקודש, שמצד אחד מתעטרים באיצטלא של רבנות ועמידה על משמר ההלכה, ומצד שני מכשירים גיורים פסולים לרוב, וכך גם ה’קנאים’ הללו עושים צחוק מהקב”ה ומתעטרים באיצטלא של קנאות. אל תירא ואל תיחת"

◀מערכת 0202 דרך בחדרי חרדים.

📸תמונה: Nati Shohat/Flash90

=====

הערות

[*] קבוצה חרדית המתייחדת בהתנגדותה לציונות ולשיתוף פעולה עם מדינת ישראל ומוסדותיה. העדה מורכבת ממספר קהילות וחסידויות, רבות מהן מאזור שכונת מאה שערים והסביבה

[**] הרב משה שטרנבוך – ראש הרכבי בתי הדין של 'העדה החרדית' (ראב"ד) וממנהיגי הקהילה.

@img td:`https://scontent-iad3-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/317768293_487202116839409_951511601574964401_n.jpg?stp=dst-jpg_p480x480&_nc_cat=110&ccb=1-7&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=6AOET32NdZEAX_sVqYc&_nc_ht=scontent-iad3-1.xx&edm=AKK4YLsEAAAA&oh=00_AfDU48P5WvbuTycsyvCS1Z_UmZ6pg3pNUuowFo1U5-SJrg&oe=638CAE42`@


https://www.facebook.com/456665533226401/posts/487204403505847