Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

מפת הסיעות ודפוס ההצבעה החרדית!

מפת הסיעות ודפוס ההצבעה החרדית!

מחר נלך כולנו אל הקלפי, לבחירות חמישיות בשנתיים האחרונות, בשביל לנסות לצאת מהפלונטר הפוליטי שמדינת ישראל מתבוססת בו כבר תקופה כה ארוכה.

בתוך המתח הפוליטי הקיים ניצבות המפלגות החרדיות כלשון מאזניים לקואליציות האפשריות וזה הזמן ללמוד על הסיעות החרדיות, מי מצביע למי ומה היחסים בתוך העולם החרדי.

ראשית העולם החרדי מתחלק, בחלוקה גסה, לשלושה ציבורים גדולים – הליטאים, החסידים ובני עדות המזרח.

החסידים- מחולקים להמון תתי חסידויות שונות כשכל חסידות מאופיינת בסגנונה. המפלגה שהחסידים ברובם מצביעים לה זו מפלגת "יהדות התורה" כאשר הנאמנות שלהם נתונה לסיעת "אגודת ישראל", תנועה שבעבר איגדה את כלל החרדים וכיום מאגדת בתוכה כמעט את כל החסידויות בארץ, מלבד חסידות חב"ד שאינה משתייכת למפלגה ספציפית וחסידות סאטמר האנטי ציונית.

הליטאים – שקיבלו את הכינוי מכיוון שליטא הייתה המקום שבו היה מוקד המאבק נגד החסידות בראשותו של הגאון מוילנא, מצביעים ברובם גם הם למפלגת "יהדות התורה" אולם נאמנותם נתונה לסיעת 'דגל התורה' סיעה שהייתה בעבר חלק מאגודות ישראל ונפרדה לסיעה עצמאית בשנות ה-80 לאחר שהחל פילוג פוליטי משמעותי בין החסידים והליטאים בארץ.

בתוך העולם הליטאי ישנו את זרם 'הפלג הירושלמי', קבוצה שנפרדה מתוך הממסד הליטאי בעיקר סביב ההתנגדות לשיתוף פעולה עם שלטונות הצבא. לתפיסתם אין לשתף פעולה כלל עם השלטון, אף לא ללכת ללשכת הגיוס להסדר מעמד בן ישיבה. היחסים בין 'דגל התורה' לבין הפלג עכורים ואנשי הפלג סבורים שדגל התורה פשרנים ולא נלחמים על עולם התורה. הדרדרות היחסים הביאה לכך שאנשי הפלג אינם מצביעים ל'דגל התורה' בבחירות ולמעשה נמנעים מלהצביע כלל בבחירות.

בני עדות המזרח – ברובם הגדול מצביעים לש"ס, אך בתוך העולם הספרדי ישנה גם קבוצה לא קטנה בשם 'מרביצי תורה' שהתחנכה על ברכי הישיבות הליטאיות ומצביעה ביחד עם העולם הליטאי ל'יהדות התורה', כשנאמנותם נתונה לסיעת 'דגל התורה'

בתוך כל זה נכנסים אנשי העדה החרדית וחסידות סאטמר שמובילים כבר שנים ארוכות את הקו האנטי ציוני שמתנגד למדינה וסבורים שאסור להצביע בבחירות, אליהם כאמור הצטרפו בשנים האחרונות אנשי הפלג וביחד מהווים כמות לא קטנה של מצביעים חרדים שאינם מצביעים כלל בבחירות.

חשוב לזכור שישנה כמות מסוימת של חרדים שאינם מצביעים לאף אחת ממפלגות אלו ומצביעים למפלגות שונות, על פי תפיסתם האישית, כשבהקשר הזה חשוב לציין את הצעירים החרדים שבשנים האחרונות מזוהים עם הימין הקיצוני וכמות לא מבוטלת מהם צפויה להצביע למפלגת 'עוצמה יהודית' של איתמר בן גביר.

◀מערכת 0202

📸תמונה: Arie Leib Abrams/Flash90

#בחירות

@img td:`https://scontent-iad3-2.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/311929610_466347428924878_6239627494462527617_n.jpg?stp=dst-jpg_p480x480&_nc_cat=101&ccb=1-7&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=WsR0Mlu98JMAX-1pjLq&_nc_ht=scontent-iad3-2.xx&edm=AKK4YLsEAAAA&oh=00_AfBf9Fmpc_qBHZxw8vrPZvFK2mbCGY6shsX_DZQ383U4FQ&oe=6364A04E`@


https://www.facebook.com/456665533226401/posts/466424248917196