Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

האם נסתם הגולל על ממשלת גנץ וחרדים?

האם נסתם הגולל על ממשלת גנץ וחרדים?

פחות משבוע לבחירות והספקולציות סביב האופציות לממשלה שתקום לא פוסקות. החרדים כבר שנים ארוכות מזוהים עם הימין ומהווים חלק ממשלות הימין, אך לא מעט אנשים השתעשעו בתקופה אחרונה במחשבה על אופציה בה החרדים חוברים לממשלה בראשות גנץ או לפיד, כאשר לאחרונה אף היו לא מעט התבטאויות של בכירים בעולם התורה שביקרו את ההערצה החרדית לנתניהו ואת החיבור האטוטמטי שנהיה בין החרדים לימין. [*]

אך האם האופציה הזו ירדה היום מהשולחן?

היום נערכה שיחה עם אחד ממנהיגי העולם החרדי – ליטאי, מרן ר' גרשון אדלשטיין, ראש ישיבת פונוביז' [**] בה הוא דיבר על מערכת הבחירות המתקרבת.

בשיחה התבטא ר' גרשון קשות נגד השמאל ואמר: "זו המציאות פה, כשיש חלק גדול שנקרא שמאל שרוצים לגזור גזירות נגד החינוך, נגד כשרות, נגד טהרת המשפחה, רוצים לקלקל את עם ישראל."

נראה אם כן שגם אם ישנה ביקורת קשה נגד ההערצה לה זוכה נתניהו בעולם החרדי, עדיין התפיסה היא שהשמאל רודף את היהדות ואת החרדים ועל כן החברה החרדית לא יכולה לתמוך בממשלת שמאל, כך שנראה שגנץ או לפיד לא יוכלו לגבש קואליציה ביחד עם החרדים.

◀מערכת 0202

📸צילום: מתוך סרטון של ר' גרשון מדבר על הבחירות.

=====

הערות

[*] ראו כאן למשל: https://bit.ly/3TxcZsB

[**] הרב ירחמיאל גרשון אדלשטיין הוא ראש ישיבת פוניבז' בבני ברק, מאז פטירת הרב אהרן יהודה לייב שטינמן בשלהי 2017 נחשב לצד הרב חיים קנייבסקי כבכיר רבני דגל התורה, המייצגת את רוב הציבור החרדי-ליטאי.

@img td:`https://scontent-iad3-2.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/311445275_462773609282260_7792719661663951877_n.jpg?stp=dst-jpg_s720x720&_nc_cat=108&ccb=1-7&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=LW7h4X6bNS4AX_Ntc4J&_nc_ht=scontent-iad3-2.xx&edm=AKK4YLsEAAAA&oh=00_AT-T5oVa13-rHXVoyZoAsupFOEt2YcLiMZ9K4KSCm-ih5g&oe=635F0406`@


https://www.facebook.com/456665533226401/posts/462781975948090