Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

סערת ברקוביץ!

סערת ברקוביץ!

לפני כמה ימים עורר ברקוביץ סערה בעולם החרדי כאשר התבטא בתוכניתו "אופירה וברקו" בצורה קשה כנגד החברה והתרבות החרדית.

לדברי ברקוביץ החרדים "הם אלה שהולכים לנהל פה את המדינה בעוד שבועיים. הם יגידו לך ולי ולכולם פה מה לעשות, אלה שלא אכפת להם מהעם שלנו בכלל, שמנותקים. הם קוראים בתורה כל היום, לא הולכים לעבוד, לא משלמים מיסים, לא הולכים לצבא. בטלנים".

דבריו של ברקוביץ, שבאים בתקופה רגישה של בחירות ושל בחינת היחסים בתוך החברה הישראלית, עוררו תגובות חריפות, בעיקר מהצד הימני של המפה, כאשר גם בעולם החרדי לא נשארו אדישים להתבטאות, האנטישמית לתפיסתם, והגיבו בכעס לדברי ברקוביץ.

ברשת החברתית טוויטר רבים מהחרדים הגיבו בכך שצייצו על עיסוקם ועבודתם וציינו את המיסים שהם משלמים, כמו שאר החברה הישראלית.

בנוסף, רבים מהמגיבים התייחסו לכך שתשעה מתוך עשרה מארגוני החסד הגדולים בארץ הם ארגונים שהוקמו ומנוהלים על ידי חרדים שמקדישים את כל זמנן ומרצם לתרומה חברתית לכלל המגזרים בארץ.

דבריו הקשים של ברקוביץ אף הפכו כבר לחלק מהקמפיין של מפלגת "יהדות התורה", כאשר בסרטון שיצא מטעם המפלגה הובאו דבריו של ברקוביץ כסיבה למה צריך להצביע למפלגה ולהילחם את מלחמתה של התורה ושל היהדות.

◀מערכת 0202

📸בתמונה: תגובה של עורך דין חרדי שמעון שמואלי שפורסמה בטוויטר.

#ברקוביץ #סערה

@img td:`https://scontent-iad3-2.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/311273842_461061849453436_7305941962474248382_n.jpg?stp=dst-jpg_s720x720&_nc_cat=103&ccb=1-7&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=tG1MyWT5BIAAX-hX25o&_nc_ht=scontent-iad3-2.xx&edm=AKK4YLsEAAAA&oh=00_AT93SsR1vtz9QEa3eO-FVN_Gd8YgnpbtkRdTLi7GDCiTwg&oe=635BB5D2`@


https://www.facebook.com/456665533226401/posts/461064179453203