Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

האם שיוצאת למלחמה נגד בנה הצעיר!

האם שיוצאת למלחמה נגד בנה הצעיר!

לאחר שנתיים של של שקט יחסי בתוך חסידות סאדיגורה, לאחר סכסוך הירושה והמאבק המשפחתי בין האם לבין בנה הצעיר, [*] הסכסוך בחסידות שוב מעלה הילוך.

בסוף שבוע שעבר הגישה הרבנית פרידמן, אלמנתו של האדמו"ר מסאדיגורה שנפטר לפני כשנתיים, ערער לרשם הירושות ובו התנגדות רשמית לצוואתו של בעלה המנוח שכתב בצוואתו כי בנו הקטן, החמישי במשפחה, יירש את מקומו בחסידות ולא בנו הבכור כנהוג.

מהלך מפתיע זה הביא את האם להתנגד לצוואת בעלה המנוח ולהילחם חזיתית בבנה הצעיר שנבחר, על פי הצוואה, לרשת את מקומו של אביו.

בערער טוענת הרבנית כי הצוואה אינה משקפת את דעתו האמיתית של בעלה המנוח וכי הוא כתב את הצוואה בעקבות מניפולציות קשות שעבר על ידי בעלי אינטרסים, כשהבן הצעיר פועל מאחורי הקלעים שאביו יוריש את החסידות העשירה אליו. לטענתה הצוואה, שנערכה כאשר האדמו"ר היה במצב רפואי קשה ותחת משככי כאבים רבים, הייתה צריכה להיערך בנוכחות רופא שיבדוק את מצבו ואת כשירותו לרשום צוואה. בנוסף טוענת הרבנית כי בצוואה ישנם עוד כשלים משפטיים מהותיים ועל כן היא צריכה להיות מבוטלת.

בבקשה נכתב בין השאר: “בעת מחלתו של האדמו”ר, ובפרט בשנה האחרונה לחייו, נעשו מהלכים על ידי מי ששימשו כמשמשי האדמו”ר, לשינוי הנוהג המקובל בחצרות החסידות, ולפיו הבן הגדול ממשיך וממלא את מקומו של האב בהנהגת החסידות. כך גייסו את מי שהאדמו”ר היה תלוי בהם, ושימשו אותו בעת שהותו בארץ לביקור, בעת שהיה מטופל בטיפולים קשים ביותר במחלתו הנוראה, את בנו החמישי והצעיר הרב יצחק יהושע העשיל, מתוך מטרה להכתירו כממלא מקומו, תוך דחיקת רגלי אחיו הגדולים ממנו בעשרים שנה, אשר בנו את מוסדות החסידות ופיתחו אותה לתפארת"

בעקבות הבקשה החלו הצדדים לריב ולהטיח אשמות זה בזה ונראה כי הסכסוך הולך ומתעצם.

בציבור החרדי רבים מבקרים את המחלוקת בחסידות וטוענים שבמחלוקת במקומות אחרים לפחות יש אלמנט של ויכוח אידאולוגי ופה נראה כי הסכסוך הוא כולו על כסף וכבוד וזה אינו מוסיף כבוד לאף אחד מהצדדים.

◀מערכת 0202

📸תמונה: מתוך ריאיון שנערך עם הרבנית לפני כשנה

=====

הערות

[*] על תולדות החסידות וסכסוך הירושה ראו כאן: https://bit.ly/3M5DCBV

#סאדיגורה #סכסוך #ירושה

@img td:`https://scontent-iad3-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/309317069_5905063636178962_7325173023629637708_n.jpg?stp=dst-jpg_s720x720&_nc_cat=105&ccb=1-7&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=dRf7d6s5nhAAX8kGobg&_nc_ht=scontent-iad3-1.xx&edm=AKK4YLsEAAAA&oh=00_AT9Q79-KhiJSFmUzx5R4tZmTdiJLMc5hsUKKH6u3uX8dww&oe=6340DFA8`@


https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/5905066552845337/