Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

החרדים, נתניהו וגוש הימין.

החרדים, נתניהו וגוש הימין.

זה לא סוד שלפחות בשנים האחרונות החרדים מזוהים פוליטית עם מפלגות הימין ובמיוחד עם בנימים נתניהו, שאהוד מאוד בחברה החרדית ונתפס ככזה שמוביל את הקו של חיבור לדת וחיבור למסורת, בשונה מהשמאל שנתפס כאנטי דתי ואף ככזה שמוביל את ישראל לאבדון.

אולם, מי שבקיא בנבכי הפוליטיקה החרדית מזהה כבר זמן מה שישנו נתק בין עמדות הרחוב החרדי שאוהד ומעריץ את נתניהו לבין עמדות ההנהגה שאמנם ברובה תומכת פוליטית בנתניהו אך מסתכלת בעין רעה על האהדה וההערצה שנתניהו מקבל מהצעירים מהמגזר. כך למשל לפני כמה שבועות ערך גפני שבע ברכות לנכדתו ונתניהו, שהוזמן כאורח כבוד, התקבל בתשואות על ידי מאות צעירים חרדים מה שהוביל למכתב מחאה ביתד נאמן תחת הכותרת: "אוי לה לאותה בושה" [*]

אולם גם התמיכה הפוליטית של החרדים בנתניהו מתחילה להיסדק. כך לפני כמה שבועות נאם ראש ישיבת 'עטרת מרדכי' נאום שכונה "נאום היורש" ובו הוא זעק על כך שבכלל בחברה החרדית מתייחסים לזהותו של ראש הממשלה שלא מתוך פרספקטיבה שבוחנת מה נכון יותר לעולם התורה ושזו לא דרכה של תורה, נאום שהוביל אף לתהייה כללית האם התמיכה הפוליטית החרדית בנתניהו נסדקת. [**]

השבוע הצטרפה עוד דמות בולטת בציבור החרדי שתקפה בחריפות את החיבור שבין החרדים לנתניהו ולגוש הימין. בדרשה שנשא ר' בונים שרייבר, ראש ישיבת "קפלן" [***] ואחד מתלמידי החכמים המוערכים ביותר בעולם החרדי, הוא תקף קשות את מה שנתפס כמחויבות של החרדים לנתניהו ולגוש הימין ואמר: "פשתה איזו הרגשה של חיבור שכביכול אנו קשורים לגוש מסויים, וניצחון הגוש הרי הוא נצחוננו, והעיתונים מפמפמים במשך שנים למי אנחנו שייכים – האם לצד זה או לצד אחר. יש גם תחושה של הזדהות עם הנרדף."

בהתייחסותו לאישיותו של נתניהו והאהדה שדמותו מקבלת בציבור הוא אמר: "מדובר באחד מגדולי מחטיאי הרבים, שבמשך שנים בעומדו בראשות המדינה היה עוכר ישראל, עקר את התורה והוכיח שאין לו חלק באלוקי ישראל, כראותינו בחינוך הילדים ושאר עניינים, צריכה להיות שנאה אדירה כלפיו שאינה ניתנת למדידה, וכיצד שייך להרגיש איזו שהיא הרגשה של חיבור מסויים כאילו יש משהו משותף בינו לבין שומרי התורה?"

◀מערכת 0202

📸תמונה: מתוך סרטון של ר' בונים בדרשה

=====

הערות

[*] על המקרה והמכתב ראו כאן: https://bit.ly/3Uo7uNG

[**] על נאומו של ר' ברוך מרדכי ראו כאן: https://bit.ly/3QXevCm

[***] ישיבת נתיב הדעת הנקראת גם ישיבת קפלן על שם ראש הישיבה והמשגיח היא ישיבה ליטאית בשכונת רמות פולין בירושלים.

#הרבשרייבר #נתניהו #חרדים

@img td:`https://scontent-iad3-2.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/306796454_5866369983381661_51293285160923043_n.jpg?stp=dst-jpg_s720x720&_nc_cat=101&ccb=1-7&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=T_lVCdtz2cMAX-OdXZK&_nc_ht=scontent-iad3-2.xx&edm=AKK4YLsEAAAA&oh=00_AT8AXxxNMzQcPLgS03CGldj8sTfipcVFamILcwGrHLAdFA&oe=632F4776`@


https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/5866385950046731/