Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

אם לא רוצים לעשות פוליטיקה יש פתרונות יצירתיים!

אם לא רוצים לעשות פוליטיקה יש פתרונות יצירתיים!

סערת הלימודים בחברה החרדית פרצה שוב לחיינו, אתגר המשליך במישרין על החברה הישראלית כולה.

נפתח בעובדות עליהן אין חולק. הראשונה, בשביל להתקדם ולהתפתח בעולם העסקים יש צורך בידע כללי ובמקצועות המרכזיים של לימודי הליבה. השנייה, לבית ספר יש מספר ערכים שאותו הוא יכול לקדם ולחנך את תלמידיו אליהם. מה הם ערכים אלו? הדבר נתון לבחירת המוסד ותלוי בסולם הערכים של צוות המוסד והורי התלמידים.

לפעמים זה עובד מצוין. בתי הספר הכלליים מחנכים להישגיות ולהצלחה במקצועות הליבה. ערכי בית הספר משתלבים עם החומר הנלמד והתלמידים מחונכים למצוינות ובניה אישית שתסייע להם בשוק העבודה. האתגר מתחיל כאשר הערכים שונים. בית ספר צריך לבחור היכן הוא משקיע משאבים ומאמצים. אם העיקר הוא לימודי הליבה, לימודי התורה יהפכו טפלים- דבר שלא יעמוד במבחן הערכים של החברה החרדית ולכן, מבחינת הציבור החרדי, אינו אפשרי.

כיצד ניתן לפתור את הבעיה? בשיח הציבורי קיימות שתי הצעות רווחות. הצעה אחת שמקדמים גורמים חוץ חרדיים מבקשת לשלול מהחברה החרדית את הזכות לבחור את סדר העדיפויות שלה ואת סולם ערכיה. הם מתעקשים להתאים את מערך החינוך החרדי לזה הכללי, להתערב בתכנים הנלמדים ולבטל את זכותה של החברה להגדרה עצמית ולחינוך על פי השקפת עולמה.

ההצעה השנייה, אותה מקדמים מנהיגי החברה החרדית, מבקשת להתעלם מהצורך בלימודי חול בגילאים צעירים. 'אם צריך, אפשר להשלים הכל בחצי שנה' הם אומרים. לדעתם אין מקום לשינוי, מה שהיה הוא שיהיה, והצורך ההולך וגובר של בוגרי המערכת לפרנס את עצמם באופן מכובד לא מטריד אותם במיוחד.

בתווך נמצאים מאות ואלפים המעוניינים שבתי הספר ימשיכו לקדם את הערכים בהם הם מאמינים, אך בד בבד, חשוב להם שילדיהם ילמדו את מקצועות הליבה. אלה אנשים שאינם מקבלים מענה בשתי ההצעות האמורות. הם לא רוצים לשנות את אמונתם, אבל הם גם לא רוצים שגורל ילדיהם ייחתם לעוני ולקושי.

בשל כך הגיעה השעה לבחון אפשרויות נוספות. כך למשל, מקומות לימוד חוץ-בית-ספריים כדוגמת חוגי העשרה שיעניקו לתלמידים כלים משמעותיים בלי להיכנס להיבט החינוכי הרחב שלהם. באופן זה תלמודי התורה ובתי הספר ימשיכו להעמיד בקדמת חזונם את ההצלחה וההתמדה בתורה ובמצוות ובד בבד התלמידים החפצים בכך, יוכלו להעשיר את ידיעותיהם ולהגיע מוכנים ובשלים יותר לחייהם הבוגרים גם מבחינה תעסוקתית.

◀כתב: @betzalel stauber יו"ר הוועד המנהל של עמותת 0202.

📸תמונת אילוסטרציה: Miriam Alster/FLASH90

#ליבה

@img td:`https://scontent-iad3-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/306774547_5863082677043725_6763317846269288238_n.jpg?stp=dst-jpg_p480x480&_nc_cat=102&ccb=1-7&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=DBLmqncYhJsAX8HGNRY&_nc_ht=scontent-iad3-1.xx&edm=AKK4YLsEAAAA&oh=00_AT_hnJByQMpgU3k2_5BeOVxrcJGLI5MhErb8gMQlBDN5Ag&oe=632D5BFA`@


https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/5863603216991671/