Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

הרמב"ם, עמית סגל ומשה גפני.

הרמב"ם, עמית סגל ומשה גפני.

אמש ערך העיתונאי עמית סגל, בתוכנית "פגוש את העיתונות", ריאיון עם חבר הכנסת משה גפני בו הוא התייחס לדבריו של השר מתן כהנא שביקר קשות את החרדים על כך שלא מלמדים לימודי ליבה ולא מלמדים את בניהם מקצוע, כשציטט את הרמב"ם שפוסק: “מי שלא לומד מלאכה – הוא עושה את התורה קרדום לחפור בה”.

סגל שאל את גפני מה הוא אומר על דבריו של כהנא ולאחר שגפני הגיב בזלזול על כך שהוא צריך להתייחס בכלל לדבריו של כהנא "מאור הגולה" ש"לוחם ביהדות", פתח סגל בעצמו את ספרו של הרמב"ם והקריא את פסיקתו בהלכות 'תלמוד תורה' שם כותב הרמב"ם: "כל המשים על ליבו שיעסוק בתורה ולא יעשה מלאכה, ויתפרנס מן הצדקה – הרי זה חילל את השם, וביזה את התורה… אמרו חכמים, כל הנהנה מדברי תורה, נטל חייו מן העולם. ועוד ציוו ואמרו: לא תעשם עטרה להתגדל בהם, ולא קורדום לחפור בהם."

בתגובה אמר גפני לסגל כי ישנו רמב"ם אחר בהלכות שמיטה שפוסק כי מי שמוריד עצמו מהתעסקות בעולם הזה ורק נשאר לעבוד את ה' מותר לו לקבל כסף ולהתפרנס מהציבור.

כשסגל המשיך להתווכח איתו איך הוא מסביר את הרמב"ם בהלכות תלמוד התורה, עקץ אותו גפני שאם הוא רוצה הם יכולים ללמוד ביחד והוא מתחייב לעשות מה שהרמב"ם אומר אם סגל עצמו גם יתחייב לעשות מה שהרמב"ם אומר.

בחברה החרדית לעגו על ניסיונו של סגל לצטט את הרמב"ם כמקור לניגוח את תפיסת העולם החרדית והתייחסו לכך שזו בושה שסגל, שלא ידוע כתלמיד חכם גדול ולא למד מעולם בצורה רצינית גמרא ופוסקים, מנסה לצטט רמב"ם וללמד את גפני, שלמד ושנה, את הלכות תלמוד תורה.

בהתייחסות כללית לדבריו של סגל טוענים בחברה החרדית שכמובן זו לא הפעם הראשונה שמצטטים את דבריו של הרמב"ם כניסיון ניגוח וראשית הרמב"ם במקומות אחרים אכן מתייחס בצורה שונה להתפרנסות מלימוד תורה, אך עיקר הטענה, להצדקת לימוד תורה והתפרנסות מהציבור, היא שרוב הראשונים והפוסקים חלקו על דברי הרמב"ם וסבורים שמי שלומד תורה יכול להתפרנס מהציבור וכך נפסק להלכה.

◀מערכת 0202

📸בתמונה: סגל מקריא את דברי הרמב"ם במהלך הריאיון.

#גפני #סגל #רמבם #כהנא #ליבה

@img td:`https://scontent-atl3-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/306543886_5860083660676960_831115056888755218_n.jpg?stp=dst-jpg_s720x720&_nc_cat=111&ccb=1-7&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=wx_R-_GezOgAX9ftBm5&_nc_ht=scontent-atl3-1.xx&edm=AKK4YLsEAAAA&oh=00_AT-nV_RAlfWm-m8prYpLyeQjo6SjpjtVg8WNtn8TyJqhSA&oe=632C56D8`@


https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/5860088330676493/