Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

נעצר תוקף בחור הישיבה בתל אביב!

נעצר תוקף בחור הישיבה בתל אביב!

כבר כמה ימים שהרשתות החברתיות סוערות בעקבות סרטון בו נראים שלושה בחורי ישיבה חב"דניקים, אשר מסתובבים ומציעים לסובבים להניח תפילין, הולכים לתומם ברחוב כאשר מולם מגיע בחור מגודל שמעיף באלימות את אחד הבחורים לרצפה, ללא שום סיבה או התגרות מצידם.

הסרטון עורר דיונים רבים ברשת אודות העיר תל אביב והיחס שלה לדת ולחרדים כאשר רבים טענו שהאלימות הזו נובעת מהאווירה בעיר ששונאת דת ומגדירה את עצמה ליברלית אך בפועל לא סובלנית כלל כלפי דתיים וכלפי אלמנטים דתיים, כמו חרדים שמציעים להניח תפילין לתושבים החילונים בתל אביב.

לאחר שהסרטון הסתובב רבות ברחבי הרשת ועורר זעזוע רב, המשטרה הודיעה כי היא פותחת בחקירה וזמן לא רב אחר כך הודיעה על מעצרו של התוקף – יניב עשור.

המשטרה החליטה להעמידו לדין על תקיפה, אך החליטה להימנע מלהאשימו בתקיפה על רקע גזעני – אישום שהמחוקק מתייחס אליו בחומרה רבה הרבה יותר.

◀מערכת 0202

📸צילום: מתוך סרטון התקיפה

#תקיפה #מעצר #דת

@img td:`https://scontent-iad3-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/305254409_5829136123771714_2279921077196058358_n.jpg?stp=dst-jpg_s720x720&_nc_cat=107&ccb=1-7&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=AEV79osIFbcAX8NTs9Q&_nc_ht=scontent-iad3-1.xx&edm=AKK4YLsEAAAA&oh=00_AT8CYsUen_faCOYj-9ZWe-HBA_eGiFSVvYYUj0PyT9WvLA&oe=631E142D`@


https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/5829137250438268/