Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

אלווול!

אלווול!

השבוע ציינו את ראש חודש אלול, תחילתו של זמן אלול [*] בישיבות הקדושות, לאחר שלושה שבועות בהם בחורי הישיבות יצאו לחופשת בין הזמנים. [**]

זמן אלול הוא זמן שונה משני הזמנים האחרים בישיבות, זמן חורף וזמן קיץ. אמנם הוא זמן קצר, רק כחודש, מראש חודש אלול ועד לאחר יום כיפור, אולם, הוא הזמן המשמעותי והרציני ביותר שקיים בעולם הישיבות.

אלווול (בצעקה) בישיבות הוא זמן של חשבון נפש וזמן של רצינות רבה בו הבחורים לומדים שעות רבות יותר ומנסים לחזור בתשובה מכל ביטול התורה שהיה במשך כל השנה לקראת הימים הנוראים.

ישנם שני ביטויים השגורים ביהדות ובעולם הישיבות ומהווים כמין מוטו מכונן בחודש אלול.

הראשון הוא: "אלול" ראשי תיבות "אני לדודי ודודי לי"

הפסוק הנ"ל הוא פסוק הלקוח ממגילת שיר השירים ועל פי הפרשנות המקובלת מהווה מטאפורה ליחסים בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. הכוונה בכך היא שחודש אלול הוא זמן קרבה בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל ולכן אנו צריכים לחזור בתשובה בחודש אלול בזמן שהוא עת רצון ממנו יתברך.

הביטוי השני, ויותר נישתי בתוך עולם הישיבות, הוא המשפט שנזעק בתוך עולם הישיבות על ידי המשגיחים בחודש אלול: "אלווול, אפילו הדגים שבים רועדים".

כשמתחיל חודש אלול כל העולם כולו, אפילו דגים בים, רועדים מפחד של יום הדין, ראש השנה, המתקרב ובא וכולנו צריכים לשנות דרכינו ולחזור בתשובה בשביל שיהיה לנו סיכוי לזכות ביום הדין ולהיכתב בספר חיים טובים.

אז איך זה מתבטא בפועל?

קודם כל "זמן אלול" לרוב יתחיל ממש בזמן, בראש חודש אלול, וכל הבחורים יגיעו לישיבה מיד בתחילתו מבלי לאחר. (בזמן חורף וקיץ הבחורים היותר מבוגרים בישיבה לרוב יגיעו באיחור של כמה ימים)

האווירה בישיבה רצינית וכבדת ראש יותר מבדרך כלל, שעות הלימוד יתארכו מעבר לשעות הבסיסיות וניתן להיכנס לישיבה בשעות הלילה המאוחרות ולראות עדיין עשרות בחורים שוקדים על תלמודם.

"סדר מוסר" יהיה רציני יותר וגם בחורים שבשאר ימות השנה לא לומדים ספרי מוסר, בחודש אלול מקפידים ללמוד ספרי מוסר בשביל לרכך את ליבם ולחזור בתשובה.

תופעה נוספת שקיימת בעולם הישיבות היא שכמעט בכל ישיבה ניתן לראות בחורים שלמדו בעבר בישיבה, התחתנו והיום עובדים לפרנסתם, חוזרים אל ספסלי בית המדרש בחודש אלול בשביל לחוות את החוויה המרוממת של חודש אלול.

התפילות בישיבה רצינות יותר ובחורים רבים שבשאר השנה לא מתפללים תפילת שחרית בהיכל הישיבה, אלא בבתי כנסיות מסביב בשעה מאוחרת יותר, מקפידים בחודש אלול לקום מוקדם ולהתפלל בתוך היכל הישיבה.

זאת ועוד, בחורים רבים מקפידים לא לצאת מהישיבה בכל חודש אלול כלל, אפילו לא לעשות שבת בבית הוריהם, אלא נמצאים בכל חודש אלול בתוך הישיבה, שוקדים על תלמודם ומתעלים ברוחניות מתוך רצון להגיע אל הימים הנוראים בקדושה ובטהרה כשהם עם מטען של לימוד תורה ומוסר וכך להיכתב בספרם של צדיקים גמורים.

◀מערכת 0202

📸תמונה: צילום מתוך סרטון של בני ישבות שוקדים על תלמודם.

=====

הערות

[*] זמני הלימוד בישיבה במשך השנה מחולקים לשלושה זמנים שונים. זמן אלול, מראש חודש אלול ועד לאחר יום כיפור. זמן חורף, מראש חודש חשוון עד ראש חודש ניסן. וזמן קיץ, מראש חודש אייר עד ז' באב.

[**] בין כל זמן וזמן ישנה תקופה של חופש שנקראת בעגה חרדית: בין הזמנים.

#אלול

@img td:`https://scontent-iad3-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/302095010_5811919565493370_4849600535120241910_n.jpg?stp=dst-jpg_s720x720&_nc_cat=107&ccb=1-7&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=0FIb2RNXP9MAX9nZWF1&_nc_ht=scontent-iad3-1.xx&edm=AKK4YLsEAAAA&oh=00_AT_k7cG2-7qh1PVI4dc6tSpo-avleVbqIOcVpXnPJ86Giw&oe=6314A544`@


https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/5811927055492621/