Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

ביקורת בחברה החרדית על היחס של 'יתד' למותו של מרן!

ביקורת בחברה החרדית על היחס של 'יתד' למותו של מרן!

לפני כמה ימים הלך לעולמו מרן חכם שלום כהן שהיה אחת הדמויות הבולטות ביותר בעולם התורה הספרדי ושימש כנשיא מועצת חכמי התורה, הגוף שקובע את סדר היום בעולם החרדי – ספרדי ובמפלגה המייצגת אותם – מפלגת ש"ס. [*]

יום לאחר פטירתו של מרן, בעיתון 'יתד נאמן' [**] ביכו את מותו בהספד בעמוד הראשי תחת הכותרת "כבה האור שבמזרח" תוך כדי שהם כותבים ביו השאר כי "מסע הלוויה נמשך רגלית לבית העלמין סנהדריה כאשר המוני תלמידיו ומעריציו התקשו להיפרד מרבם הנערץ עטרת תפארתם"

בציבור החרדי בימים האחרונים נשמעת ביקורת על נוסח ההספד על מרן בעיתון ונשמעים טענות על כך שמתחת להספד ולבכי על מותו של מרן מסתתרת גזענות והתייחסות אל מרן כאל הרב 'שלהם' של המזרחים ולא שלנו הליטאים וכי אם היה מדובר בלכתו של "גדול" [***] אשכנזי היו כותבים ניסוחים כמו "רבם של כל בני הגולה" וכדומה ורק כשזה רב מזרחי, גדול ככל שיהיה, ההתייחסות אליו הוא כאל הרב 'שלהם'.

בנוסף, טוענים המבקרים, הנוסח של הכותרת כבה האור "שבמזרח" גם הוא מצמצם את הרב ומתייחס אל מוצאו המזרחי ואילו רב ליטאי לא היה מקבל התייחסות על מוצאו נוסח הרב "ממערב". זאת ועוד, על פי המבקרים חסרה בעיתון ההתייחסות לכך ששימש כנשיא מועצת חכמי התורה ועוד אי דיוקים כאלו ואחרים.

מנגד, ישנם כאלו שדוחים את הביקורת וטוענים כי העיתון הקדיש עמוד שלם על מרן וכי ההספד היה מפורט ומכבד, כיאה למישהו גדול כל כך ששימש כמנהיגם של אלפי בני תורה.

◀מערכת 0202

📸בתמונה: עמוד השער המדובר ביתד נאמן

=====

הערות

[*] על פטירת מרן זצ"ל ראו כאן: https://bit.ly/3KfM1Su

[**] יתד נאמן – עיתון חרדי המזוהה עם מפלגת דגל התורה, בעל תפוצה הרחבה ביותר במגזר החרדי בימי חול.

[***] כינוי בציבור החרדי לרבנים הבולטים ביותר מבין שאר תלמידי החכמים אשר מהווים המנהיגים של הציבור החרדי.

#פטירה #חכם_שלום #הספד #ביקורת

@img td:`https://scontent-iad3-2.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/300438674_5789879331030727_2792663229568159886_n.jpg?stp=dst-jpg_p552x414&_nc_cat=100&ccb=1-7&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=Tq0cj5itxkUAX-KrjNZ&_nc_ht=scontent-iad3-2.xx&edm=AKK4YLsEAAAA&oh=00_AT-viMervlEpU93wD2bGapgSY0Cbxy3wwrDcGtc4MEQzFw&oe=630C2736`@


https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/5789920497693277/