Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

לקיים בנו חכמי ישראל!

לקיים בנו חכמי ישראל!

הציבור החרדי כולו נושא תפילה לרפואתו של מרן נשיא מועצת חכמי התורה – חכם שלום כהן, [*] בתוך שאר חולי ישראל.

מרן חכם שלום כהן, בן ה-92, אושפז בימים האחרונים בבית החולים הדסה עין כרם בעקבות התדרדרות במצבו הבריאותי ובהחלטת הרופאים הורדם הלילה בכדי לנסות לייצב את מצבו הקשה.

על פי הידוע הרופאים נטו להרדים את הרב כבר ביום שיש שבוע שעבר, אך חיכו למוצאי שבת בעקבות בקשתו של מקורבו יו"ר ש"ס הרב אריה דרעי שביקש לדחות את הרדמתו כמה שניתן. דרעי מעורב מאוד בתהליך ההחלמה של הרב ושהה ליד מיטתו בבית החולים במהלך הלילה, כשהוא עוקב בדאגה אחר מצבו.

לפני שבת קודש, כשנודע שמרן נמצא במצב קשה, יצאו גדולי ישראל בקריאת קודש לעם ישראל להרבות בתפילה ולהקדים את כניסת השבת לזכותו ולרפואתו של מרן.

במהלך הלילה ובשעות הבוקר נערכו תפילות במוקדים נרחבים ברחבי הריכוזים החרדים לרפואתו של חכם שלום כהן.

בתוך כך, הבוקר העיתון הליטאי 'יתד נאמן', [**] בטאון 'דגל התורה', מפרסם בעמוד הראשי קריאה לציבור להתפלל לרפואת ראש הישיבה הגאון חכם שלום כהן, המאושפז במצב קשה בבית החולים, בהוראתו של ראש הישיבה הגאון רבי גרשון אדלשטיין. [***]

במודעה נכתב, תחת הכותרת "לקיים בנו חכמי ישראל": "על דעת רשכבה"ג מרן ראש הישיבה הגר"ג אדלשטיין שליט"א, נקרא הציבור בכל אתר ואתר לזעוק בתפילה ובתחנונים לרפואתו השלימה והחלמתו המהירה של הגאון הגדול רבי שלום בן תופחא מלכה כהן שליט"א, ראש ישיבת 'פורת יוסף' ונשיא מועצת חכמי התורה, הזקוק לרחמי שמים מרובים. והן ק-ל כביר לא ימאס תפילת רבים".

שמו לתפילה: שלום בן טופחא מלכה.

◀מערכת 0202

📸בתמונה: עמוד השער של 'יתד נאמן' עם המודעה לקריאה לתפילה.

=====

הערות

[*] מועצת חכמי התורה היא הגוף הרבני בעל הסמכות העליונה במפלגת ש"ס.

[**] יתד נאמן – עיתון חרדי המזוהה עם מפלגת דגל התורה, בעל תפוצה הרחבה ביותר במגזר החרדי בימי חול.

[***] רב ירחמיאל גרשון אדלשטיין הוא ראש ישיבת פוניבז' בבני ברק, מאז פטירת הרב אהרן יהודה לייב שטינמן בשלהי 2017 נחשב לצד רב חיים קניבסקי זצ"ל כבכיר רבני דגל התורה, המייצגת את רוב הציבור החרדי-ליטאי.

#תפילה #מועצת #חכם_שלום #אשפוז

@img td:`https://scontent-iad3-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/299793704_5780572691961391_7613778259979688529_n.png?stp=dst-png_s720x720&_nc_cat=105&ccb=1-7&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=eZupIhTgjhgAX-hV2CF&_nc_ht=scontent-iad3-1.xx&edm=AKK4YLsEAAAA&oh=00_AT9v2SbF4ruK6NX1yebiGqXtpCpPBjU_bNjbDu7MeZ3MuA&oe=63068EF2`@


https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/5780597185292275/