Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

ר' שמואל אוירבך זצ"ל.

ר' שמואל אוירבך זצ"ל.

הפלג הירושלמי הוא זרם בציבור החרדי שמתנגד בתוקף לצבא ולשיתוף פעולה עם המדינה ומארגן הפגנות כנגד הגיוס לצבא וכנגד מה שהם רואים כפגיעה בערכים הדתיים ובהליכה בדרך התורה והיראה. הכירו את מי שהיה מנהיג ה'פלג' ומי שהקים את הזרם של 'הפלג' בתוך העולם החרדי – ליטאי.

ר' שמואל נולד וגדל בשכונת 'שערי חסד' בירושלים, למי שהיה אחד מגדולי הפוסקים של העולם החרדי – ר' שלמה זלמן אוירבך.

בצעירותו למד בישיבת עץ חיים הנודעת וכבר אז נודע בקנאותו והיה מבין התלמידים שהתנגדו להנפת דגל המדינה בשער השיבה ביום העצמאות.

לאחר נישואיו הוא הקים את ישיבת 'מעלות התורה' ישיבה שקמה בדמותו ובצלמו ומאופיינת עד היום בקו תקיף ועומדת בראש המוחים כנגד כפיית גיוס על הציבור החרדי.

בקרב תלמידיו נתפס ר' שמואל כממשיך את הקו האידאולוגי של מרן הרב שך, אם כי בשונה ממרן נתפס כבעל דעות ימניות והיה מבין המתנגדים הבולטים להסכמי אוסלו.

במשך השנים פעל בעוז כנגד מגמות שנתפסו בעיניו כמסוכנות לציבור החרדי כמו: חדירת האקדמיה, התערבות משרד החינוך בתכנים הנלמדים. וכן הקמתו של הנח"ל החרדי, נגדו פעל רבות.

בשנת 2012, לאחר מחלוקת עזה בתוך הציבור החרדי, בעיקר סביב הגיוס, הקים ר' שמואל את "הפלג הירושלמי".
ר' שמואל דגל בגישה שאומרת שאין לשתף פעולה עם השלטונות, אפילו לא בהגעה ללשכות הגיוס כדי לחתום על מעמד בן ישיבה, מכיוון שבעת המפגש הזה הם יכולים לשכנע בחורים צעירים לגיוס. מנגד, הפלג המתון יותר בעולם החרדי – ליטאי סבור שיש לשתף פעולה עם השלטונות, בכדי להימנע מעריקות ובכדי לקבל מעמד רשמי של דחייה משירות צבאי.

במשך הזמן גברה המחלוקת בין אנשי 'הפלג' לאנשי הזרם המרכזי וכיום הקבוצות נפרדות במוסדות החינוך ובבתי הכנסת. בקרב אנשי 'הפלג' ישנה טענה שהזרם המרכזי רודף אותם וזה אף מגיע לכך שישנם כאלו ממשפחות ליטאיות של הזרם המרכזי שאינם מתחתנות עם משפחות שמזוהות עם אנשי הפלג.

📸קרדיט: בחור ישיבה א. https://bit.ly/3PNdb4t

#דמויותירושלמיות

@img td:`https://scontent-iad3-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/299230679_5773076409377686_5780046664288490018_n.jpg?stp=dst-jpg_s720x720&_nc_cat=111&ccb=1-7&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=HQBofHch5Q4AX9oupxG&_nc_ht=scontent-iad3-1.xx&edm=AKK4YLsEAAAA&oh=00_AT8vqnO27Zldnx20Tx3_5SaxtdV5HniZCaEMkfl8Ew0Dfg&oe=6302B7AA`@


https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/5773098302708830/