Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

הרישיון שגרם לסילוק מהישיבה.

הרישיון שגרם לסילוק מהישיבה.

שבעה בחורים מישיבת קול תורה, אחת מהישיבות המובילות ביותר בעולם בעולם החרדי שנמצאת בשכונת בית וגן בעיר, סולקו מהישיבה לאחר שנתפסו על ידי הנהלת הישיבה כשהם עשו רישיון נהיגה, דבר שאסור לעשות בישיבה זו ובעוד ישיבות רבות בעולם החרדי.

סילוק הבחורים תפס את תלמידי הישיבה בתדהמה מכיוון ששבעת הבחורים שסולקו מהישיבה נחשבים כבחורים טובים וממושמעים, בנוסף לכך שהבחורים הללו מבוגרים יחסית בישיבה, כך שהצעד של הישיבה לסלק אותם נחשב צעד קיצוני. זאת ועוד, הסילוק התרחש כעת בסוף זמן קיץ [1] ממש לפני סיום שנת הלימודים וחופשת בין הזמנים. [2]

בעולם הישיבות נלחמים כבר שנים רבות שהבחורים בישיבות לא יעשו רישיונות נהיגה, ואף בודקים זאת על ידי פרצה במשרד הרישוי שמאפשרת על ידי הקשה של מספר תעודת זהות לדעת האם האדם הזה מחזיק ברשותו רישיון נהיגה, מתוך תפיסה שבחור ישיבה צריך להיות שקוע בעולמה של תורה ולהימצא רק בישיבה ורישיון נהיגה פותח את הדרך למצוא עיסוקים אחרים מלבד לימוד תורה.

את הקו הזה החל מרן הרב שך [3] שהתווה את הקו להילחם בזה שבחורי ישיבה לא יעשו רישיונות ויהיו עסוקים אך ורק בלימוד תורה כל היום ללא הפסקה, מה שהוביל את ועד הישיבות [5] לצאת בהכרזה כי בחור ישיבה שיחזיק ברישיון נהיגה יאבד את מעמדו כבן ישיבה.

יש לציין כי ישנה שונות בתוך עולם הישיבות ובמקומות מסוימים כן מאפשרים לבחורים, לפחות המבוגרים יותר שבהן, להחזיק ברישיון נהיגה כשהם בישיבה.

◀מערכת 0202

📸צילום: Юкатан. https://bit.ly/3bpojpQ

======

הערות

[1] זמני הלימוד בישיבה במשך השנה מחולקים לשלושה זמנים שונים. זמן אלול, מראש חודש אלול ועד לאחר יום כיפור. זמן חורף, מראש חודש חשוון עד ראש חודש ניסן. וזמן קיץ, מראש חודש אייר עד ז' באב

[2] זמן הוא כינוי לתקופת לימודים רציפה בישיבות החרדיות (בדומה לסמסטר).
שנת הלימודים בישיבה מחולקת לשלושה זמנים (אלול, חורף וקיץ) ובין כל זמן לבא אחריו ישנה חופשה הנקראת 'בין הזמנים'.

[3] הרב אלעזר מנחם מן שך מכונה גם "האבי עזרי" על שם ספרו. שימש כראש ישיבת פוניבז' בבני ברק ונשיא מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל ולאחר מכן של דגל התורה. משנות השבעים הנהיג את הציבור החרדי-הליטאי, אשר ראה בו את "גדול הדור".

[4] ועד הישיבות הוא גוף ארגוני המאגד את הישיבות במדינת ישראל. הוועד נוסד ב-1924 בפולין ובשנת 1941 הוקם מחדש בארץ ישראל.

#רישיון #סילוק #ישיבות

@img td:`https://scontent-iad3-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/295924916_5730261773659150_6046267893739245274_n.png?stp=dst-png_s720x720&_nc_cat=110&ccb=1-7&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=6ErUnjtfxfQAX8djH9d&_nc_ht=scontent-iad3-1.xx&edm=AKK4YLsEAAAA&oh=00_AT-i-V5S7GsDtilhJWb7mndbpzMqrwxKSHRrPoJnF0y8wg&oe=62EFE473`@


https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/5730274756991185/