Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

ירושלים מתאבלת!

ירושלים מתאבלת!

בשעות אלו יוצאת לדרכה הלוויתו של גאב"ד ה'עדה החרדית' [*] ר' טוביה וייס זצ"ל.

הגאב"ד אלו ראשי תיבות של: גאון אב בית דין ובעצם זהו ה"טייטל" של מי שממונה למנהיג ונשיא של קהילות ה'עדה החרדית'.

ר' טוביה וייס נפטר בליל שבת קודש ובתחילה היה מדובר שהלוויתו תערך כבר אמש במוצאי שבת, בגלל מנהג ירושלים על פיו לא מלינים את המת אלא קוברים אותו מיד, אך לאחר דין ודברים בתוך העדה החרדית ובעקבות התנגדותו של בנו ר' שלמה זלמן וייס שההלוויה תערך בלילה, הוחלט לבסוף לדחות את הלוויה להיום וזאת בשביל שיוכל לקבל הלוויה מכובדת כפי שראוי למנהיג.

משעות הבוקר המוקדמות החל קהל רב להיאסף מתחת לביתו של הגאב"ד בשכונת 'גבעת משה' בעיר ואף נערך טקס קצר שם ולאחר מכן המיטה הועברה לרחבת 'זופניק' שברחוב שטראוס שם נערכים ההספדים בשעה זו.

עוד לפני ההלוויה נרשמו עימותים בתוך אנשי 'העדה החרדית' ודווח כי רכבו של ראב"ד העדה החרדית, הגאון ר' משה שטרנבוך (ראב"ד ראשי תיבות: ראש אב בית דין, תפקיד מקביל בתוך העדה החרדית לגאב"ד) ניזוק וגלגלי הרכב פונצרו.

הרקע למתיחות זו הוא מאבק בתוך שני פלגים בתוך העדה החרדית כאשר ישנו פלג קיצוני יותר שמכונה: 'די רעכטע' (הימנים) ופלג מתון יותר שמכונה: 'די לינקע' (השמאלנים).

לפני כמה שנים המאבק בין הזרמים זלג גם לתוך ההנהגה כאשר ויכוח בתוך העדה החרדית בקשר ל'מתחם גולובנציץ' בבית שמש, (שם התגלו קברים והחל דיון האם המקום נחשב 'בית קברות' או לא) הוביל לפסיקות מנוגדות בין הגאב"ד לבין הראב"ד ולמתיחות בין השניים כאשר הראב"ד התיר את בניית המתחם ונתפס כמוביל קו מתון יותר.

כעת מאבק הירושה על מחליפו של הגאב"ד זצ"ל, הופך למאבק כללי על צביון העדה החרדית ולשאלה איזה פלג יהפוך דומיננטי יותר בתוך העדה החרדית.

◀מערכת 0202

📸בתמונה: ההמונים בדרך להלוויה.

=====

הערות

[*] העדה החרדית – קבוצה חרדית המתייחדת בהתנגדותה לציונות ולשיתוף פעולה עם מדינת ישראל ומוסדותיה. העדה מורכבת ממספר קהילות וחסידויות, רבות מהן מאזור שכונת מאה שערים והסביבה.

#הלוויה #גאבד #ראבד

@img td:`https://scontent-iad3-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/295611159_5721890614496266_1609075882546534500_n.jpg?stp=dst-jpg_s720x720&_nc_cat=103&ccb=1-7&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=dKSPA2VWXZsAX_ViVEn&_nc_ht=scontent-iad3-1.xx&edm=AKK4YLsEAAAA&oh=00_AT95RiCyH0roKLr4-8cVvakWW3woRUl4_3WSGt7_i0du_Q&oe=62EBEF0B`@


https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/5721894577829203/