Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

האם יהדות התורה בדרך לפיצול?

האם יהדות התורה בדרך לפיצול?

ראשית קצת היסטוריה. בראשית שנותיה של המדינה הייתה מפלגת 'אגודת ישראל' בה היו שותפים כל הזרמים הגדולים של היהדות החרדית, חסידים ליטאים ומזרחים. בתחילת שנות השמונים החל להיווצר פילוג בין החסידים לליטאים מה שהוביל להיפרדותם של הליטאים מאגודת ישראל ולהקמתה של מפלגה נפרדת בשם 'דגל התורה'. בבחירות ה-12 למדינת ישראל התמודדו שתי המפלגות בנפרד אך בכנסת לאחר מכן, כשאחוז החסימה עלה ל1.5%, החליטו המפלגות להתאחד בריצה משותפת תחת השם 'יהדות התורה'.

בעצם שתי המפלגות אמנם רצות לכנסת ביחד, אך מתפקדות כשתי סיעות נפרדות ולרוב ישיבות המפלגה נערכות בנפרד כאשר רק לעיתים נדירות ממש נערכות ישיבות משותפות של שתי הסיעות.

במשך השנים היחסים בין שתי הסיעות ידעו עליות ומורדות והדיבורים על פיצול הסיעות עלו לאוויר לא מעט, אך בפועל האיחוד נשמר עד היום כאשר כל הזמן עומדת השאלה מי מבין שתי הסיעות מביא קולות רבים יותר למפלגה. בשנת 1996 הוסכם שקולות המצביעים מתפלגים 60-40 לטובת אגודת ישראל ומשכך התגבשה חלוקה שעל פיה אגודת ישראל קיבלה את המקומות 1, 3, 5, 6 ברשימה, בעוד דגל התורה קיבלה את המקומות 2, 4. עם השנים, בעקבות טענות מצד דגל התורה לתת-ייצוג, הוענקו המקום השביעי והשמיני לדגל התורה.

בשנים האחרונות עלו טענות בדגל התורה כי יחסי הכוחות השתנו וכי היחס כיום הוא 50-50 ולאחר משא ומתן נקבע כי היחס יהיה שווה והוסכם כי בכנסת ה-21 תקבל אגודת ישראל את המקומות האי זוגיים ודגל התורה תקבל את המקומות הזוגיים, ובכנסת הבאה להפך.

בשבועות האחרונים המתח בין הסיעות התעצם מחדש כאשר הטריגר העכשווי למתיחות היא מתווה הממ"ח של בעלזא, [*] שמעורר כעס בקרב העולם הליטאי שרואה את המתווה כהסכמה של העולם החרדי לשליטתו של משרד החינוך בתכנים הנלמדים במוסדות החינוך ולאיום אמיתי על המשך דרך ישראל סבא, בנוסף למועמדתו של מנכ"ל רשת בית יעקב יצחק גולדקנוף נציג חסידות גור, שעל פי הרחשים שעולים מהשטח עלול להבריח אלפי מצביעים מהמפלגה. [**]

בעקבות כך בכירים בדגל התורה טוענים כי הפעם זה לא סתם איום וגוברים הסיכויים כי בבחירות הקרובות דגל התורה תרוץ בנפרד מאגודת ישראל.

◀מערכת 0202

📸בתמונה: חברי סיעת יהדות התורה. קרדיט: Yonatan Sindel/Flash90

=====

הערות

[*] על המתווה והמאבק נגדו ראו כאן: https://bit.ly/3B7N8RA

[**] על המועמד החדש במפלגה והטענות נגדו ראו כאן: https://bit.ly/3PkCScR

#בחירות #דגל #אגודה

@img td:`https://scontent-sjc3-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/293977998_5692779374074057_8371081340429971436_n.jpg?stp=dst-jpg_p480x480&_nc_cat=107&ccb=1-7&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=ohOJKn9i8X8AX_wF5Fx&_nc_ht=scontent-sjc3-1.xx&edm=AKK4YLsEAAAA&oh=00_AT8XNhlVnuMuofo_wgn1a-AGQtJFZmA4AQIuNkLGUqtDhA&oe=62DC8941`@


https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/5692788977406430/