Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

אוי לאותה בושה!

אוי לאותה בושה!

ביום שני השבוע ערך חבר הכנסת משה גפני שבע ברכות לנכדתו שבאה בברית הנישואין לפני כמה ימים. בין שאר האורחים שבאו לכבד אותו בשמחה היה ראש הממשלה לשעבר בנימין נתניהו.

נתניהו שהגיע עם מאבטחיו למקום התקבל בקבלת פנים חמה כאשר מאות צעירים מהחברה החרדית נדחפו ועמדו בצפיפות בכדי לחכות לו עד שהגיע וכשהגיע הריעו לו במשך דקות ארוכות.

התיעוד בו נראים מאות צעירים חרדים מריעים לנתניהו הביא הבוקר את העיתון 'יתד נאמן' [*] להוציא מכתב שמגנה קשות את ההערצה לבנימין נתניהו שקיימת בעולם החרדי. במכתב נכתב בין השאר: "על השמועה כי באה שבני תורה נדחפו לחלק כבוד ולהושיט יד לראש הממשלה וחבורתו בשעה שידוע שהמה כולם כופרים בד' ובתורתו ובפרט שעומדים בראש המדינה אשר כולה נגד התורה וכל החינוך והס מלהזכיר בה שם ד'. גם אם נניח שכל זה היה בגדר סקרנות של צעירים כל זה לא היה קורה אילו היה אצלינו חמור ענין נתינת כבוד לכופרים. ורבינו יונה שער ג' אות קמ"ט כתב 'והמכשולות הנמצאים בכבוד הרשעים רבים וידועים כי יש בכבודם חלול התורה והעבודה והוא העוון המכלה מנפש ועד בשר' עכ"ל.."

על המכתב חתום הגאון ר' חיים שאול קרליץ. ר' חיים קרליץ עמד בעבר בראש הוועדה הרוחנית של 'יתד נאמן' והיה נאמנו של מרן הרב שך, מנהיגו של הציבור החרדי במשך שנים ארוכות. [**]

גורמים בתוך החברה החרדית מסבירים שהמכתב יצא עכשיו גם כביקורת על כך שחבר הכנסת הזמין לחתונה את השרה מרב מיכאלי [***] ועוד גורמים בכירים במפלגות השמאל. אך לדבריהם מעבר לביקורת כנגד החתונה והמוזמנים בה, המכתב יוצא כנגד כל התרבות שהתפתחה ובה הפוליטיקאים החרדים מייצרים חברויות אישיות ובריתות עם פוליטיקאים חילונים מעבר לעבודה ההכרחית איתם וכך נותנים כבוד לאנשים שכופרים בתורה ונלחמים ביהדות. מובן שצריכים לעבוד איתם בצורה טובה ונעימה, אך לא מעבר לכך.

◀מערכת 0202

📸בתמונה: המכתב שפורסם הבוקר בעיתון יתד נאמן

=====

הערות

[*] יתד נאמן – עיתון חרדי המזוהה עם מפלגת דגל התורה, בעל תפוצה הרחבה ביותר במגזר החרדי בימי חול.

[**] הרב אלעזר מנחם מן שך שנפטר לפני 21 שנים מכונה גם "האבי עזרי" על שם ספרו. הוא ראש ישיבת פוניבז' בבני ברק ונשיא מועצת גדולי התורה של אגודת ישראל ולאחר מכן של דגל התורה. משנות השבעים הנהיג את הציבור החרדי-הליטאי, אשר ראה בו את "גדול הדור".

[***] על סערת מרב מיכאלי בחתונת גפני ראו כאן: https://bit.ly/3bVlj4v

#גפני #נתניהו #חתונה #הערצה

@img td:`https://scontent-lga3-2.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/290573693_5652573071428021_1047087896713537275_n.jpg?stp=dst-jpg_s720x720&_nc_cat=108&ccb=1-7&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=wJVnH5ey81AAX-wqH1T&_nc_ht=scontent-lga3-2.xx&edm=AKK4YLsEAAAA&oh=00_AT-Q0QsDY68vUVN5v6kXHLA6QKav80fZAgIBlAjDo_aOCQ&oe=62CA9FC6`@


https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/5652573321427996/