Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

"שיפלו לתוך האדמה כמו בני קורח"

"שיפלו לתוך האדמה כמו בני קורח"

כבר כמה ימים הזירה הפוליטית כמרקחה בעקבות הכרזתו של ראש הממשלה נפתלי בנט על פירוקה הקואליציה והליכה לבחירות. גם בחברה החרדית השיח בימים האחרונים סוער סביב נפילת הממשלה והתרחישים האופציונלים בעקבות כך מתוך תקווה שאלו יטיבו עם החברה החרדית, בניגוד לממשלה הנוכחית שנתפסה כממשלה שמתנכלת לחרדים.

אמש קיים רב מרכז העיר בני ברק, ר' הודה אריה דינר,[*] שיעור בו התייחס בין השאר לנפילת הממשלה שהרעה עם החרדים ועם לומדי התורה. הוא התייחס לפרשת השבוע שבפתח, פרשת "קורח" ואמר: “השבוע זה פרשת קורח, ומרן רה”י הגראי”ל שטיינמן [**] זצוק”ל תמיד היה פוחד בשבוע זה של פרשת קורח, שחלילה ששבוע זה לא יהיה שבוע שמסוגל למחלוקת. והיה פוחד בשבוע פרשת קורח שח”ו לא יהיו מחלוקת”.

“ברוך השם שמענו שנפלה ממשלת הרשע – ‘ממשלת הרשעה’ כמו שהתפללנו בראש השנה ‘כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ’.

“וכמו שמרן ראש הישיבה רבינו הגרי”ג אדלשטיין [***] שליט”א אומר, שאנו צריכים לכוון בתפילת ‘ולמלשינים אל תהי תקווה וכל הרשעה כרגע תאבדו’, שתמיד צריכים להתפלל בתפילה זו שהממשלה תיפול. וברוך השם התפילות התקבלו. שיהיה להם מפלה, והם יפלו בתוך האדמה כמו קורח, וכל הרשעות יפסיקו בעזרת ה'”.

על זה לבד צריכים להגיד ‘נשמת’ להקב”ה, להודות שכבר נפסק, ויפסיק כל הגזרות האלו שהם נגד התורה הקדושה, את החילול השם שיש כאן שגוזרים נגד תורתינו הקדושה, נגד שומרי תורה ומצוות”.

◀מערכת 0202 דרך הרשתות החברתיות

📸צילום: אבי. https://bit.ly/3N8Tdj3

=====

הערות

[*] רב מרכז בני ברק, דיין בבית דין צדק בני ברק, ופוסק הלכה מפורסם, חבר נשיאות שובו ורב בית הכנסת דברי שיר בבני ברק.

[**] הרב שטיינמן היה מנהיג רוב הציבור החרדי-ליטאי בעשור הקודם, נפטר לפני כארבע שנים בגיל 104.

[***] הרב ירחמיאל גרשון אדלשטיין הוא ראש ישיבת פוניבז' בבני ברק, מאז פטירת הרב אהרן יהודה לייב שטינמן בשלהי 2017 נחשב לצד הרב חיים קניבסקי כבכיר רבני דגל התורה, המייצגת את רוב הציבור החרדי-ליטאי

#ממשלה #בחירות

@img td:`https://scontent-iad3-2.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/287701733_5613153662036629_1997374595446570246_n.png?stp=dst-png_p180x540&_nc_cat=108&ccb=1-7&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=ObnnkmN1K-cAX_6xojP&_nc_ht=scontent-iad3-2.xx&edm=AKK4YLsEAAAA&oh=00_AT-bR-uMPcP4I0HYg1DzQA1-JbFWkS3zd_tRccXi063LsQ&oe=62B86EEE`@


https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/5613163108702351/