Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

"אם שופכים דם של ילד – לבטל התפילה"

"אם שופכים דם של ילד – לבטל התפילה"

השבוע מסר ראש הישיבה ומנהיג קבוצת הפורשים של גור ר' שאול אלתר, [*] שיחה שבו הוא נשאל בענייני חינוך. בתוך כך הוא התייחס לתופעת הבריונות בחיידרים. [**] ולעניין אחריות של המלמדים בתלמודי התורה על ההצקות וההתעללויות חברתיות שקורות נגד ילדים שתחת אחריותם.

בשיחה מתח עליהם ראש הישיבה ביקורת קשה, התייחס לכך שהמלמדים של פעם היו מתערבים בחינוך של התלמידים, גם בזמן שהות הילדים מחוץ למסגרות החינוך ואמר: "אולי המשימה הזאת גדולה מדי בשביל המחנכים של היום אבל לשמור על מידת בין אדם לחברו – זה יותר חשוב מללמוד" "אני לא מדבר אם יש מצב כיתתי, בו תלמידי הכיתה רודפים או מציקים לילד אחר. ילד שהופך לכבשה שחורה, או ילד שמושך אליו אש, בצדק או שלא בצדק. במקרה כזה, אני חושב שחובה על המלמד להתערב. היום אוכלים בלי להתפלל מכיוון שבכיתה הזאת שופכים דם של ילד והתפילה היא תועבה. אז נוטלים ידיים ואוכלים".

הוא התייחס לפעולות שנדרשות כנגד הבריונות: "אם צריך אמצעי דרסטי בשביל לעצור התעללות כזאת, אז עלי ועל צווארי שאפשר לעשות כזה דבר. בשביל לזעזע את הילדים".

◀️ מערכת 0202 דרך חדשות כיכר השבת

📷: מתוך סרטון של ר' שאול אלתר.

=====

הערות מערכת

[*] הרב שאול אלתר – הוא מנהיג של קבוצה פורשים מחסידי גור. שימש כראש ישיבת שפת אמת בירושלים עד לסגירתה ב2016. חצרו ממוקמת ברחוב אלקנה בירושלים.
חלק מחסידי גור רואים ברב אלתר את רבם. תומכיו מכונים בחסידות בכינויי גנאי. הממסד מצר את צעדיהם ובמקרים אחדים נדחו ילדיהם מלימודים במוסדות החסידות.

[**] תלמודי תורה. באירופה המקום שבו הילדים היו לומדים תורה היה נקרא 'חדר' שנהגה: "חיידר" בהגייה אשכנזית.

#גור #ר_שאול #חינוך

@img td:`https://scontent-lga3-2.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/285193359_5587685657916763_2747007789670114916_n.jpg?stp=dst-jpg_s720x720&_nc_cat=107&ccb=1-7&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=IvKPNdx_HHwAX_RnFbp&_nc_ht=scontent-lga3-2.xx&edm=AKK4YLsEAAAA&oh=00_AT9wqCjzH8S_pgWNylS47qvmtJdXM5kawiJGTIfqu0sZvA&oe=62ACCF70`@


https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/5587713994580596/