Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

"שיקומה שלה עדיף"

"שיקומה שלה עדיף"

לאחר שנפגעת מינית ביקשה לפרסם את שמו ותמונתו של הפוגע שלה בית המשפט יוצא באמירה חשובה: השיקום של הנפגעת עדיף על השיקום של הפוגע.

הפוגע, יוסי קליינמן, נידון לפני שלוש וחצי שנים ל-6 שנים וחצי מאסר בכלא, בשל העבירות שביצע בנפגעת בעת שהייתה קטינה בת 14. כעת כשהגיעה הנערה לבגרות היא ביקשה מבית המשפט לפרסם את שמו ותמונתו של קליינמן.

השופט שדן בתיק כתב בפסק הדין: "אנו ערים לתהליך השיקום של המערער ומברכים על כך. ברם שיקומו שלו ושיקומה שלה, שיקומה שלה עדיף"

בעקבות כך הותר לפרסם את שמו ואת תמונתו (מצורף תמונת הפוגע)

אימה של הנפגעת התראיינה לתקשורת החרדית ואמרה: “ההשתקה במגזר החרדי היא אם כל חטאת ואנחנו מודות לבית המשפט שנענה לבקשתנו להסיר את הצו איסור פרסום, שלא נועד להגן על הפוגעים ולתת להם את המחסה והנוחות של אנונימיות על גב הנפגעות. “צדק צריך גם להראות ולא רק להיעשות למען ישמעו וייראו”.

"היא ביקשה לפרסם את שמו כדי שיידע הוא ופוגעים אחרים שהם לא יכולים להסתתר מאחורי צווי איסור פרסום. הבת שלי, שהיא ילדה גיבורה, מבקשת כך לתת כוח לנפגעות נוספות לקום, לדבר, לא לפחד. בית המשפט העליון עשה איתנו צדק ואמר לילדה שלי בצורה ברורה – אנחנו מאמינים לך".

◀מערכת 0202 דרך הרשתות החברתיות

📸בתמונה: הפוגע יוסף קליינמן

#פגיעה_מינית #קליינמן #פרסום

@img td:`https://scontent-iad3-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/286791605_5571022226249773_774328550871672948_n.jpg?stp=dst-jpg_p720x720&_nc_cat=108&ccb=1-7&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=t7CSgHAt1uUAX9me97-&_nc_ht=scontent-iad3-1.xx&edm=AKK4YLsEAAAA&oh=00_AT-26LFZXe0nf0IoXFqUbDn2-s6yu8wnP6zECVokKVMh3Q&oe=62A3D1E9`@


https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/5571025229582806/