Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

בית המשפט פוסק נגד "אושית הרשת" החרדית.

בית המשפט פוסק נגד "אושית הרשת" החרדית.

לפני כמה חודשים סערה פרצה בציבור החרדי לאחר שאשה חרדית מוכרת מאוד באינסטגרם עתרה לבית המשפט בדרישה שיורה לבית הספר שבו לומדים ילדיה להשאיר אותם בו. העתירה הייתה בעקבות כך שבית הספר בו למדו ילדיה החליט להוציאם משם בגלל פעילותה ברשתות החברתיות. ההחלטה של בית הספר התקבלה לאחר שהאם הבטיחה למוסד הלימודים שתפסיק את פעילותה ברשת אולם לטענת בית הספר, היא המשיכה את פעילותה באינסטגרם, פעילות המפרה את הקוד של 'בית יעקב' שמחנך ליראת שמיים ולצניעות, ולכן אין מקום לילדיה במוסד הלימודים הזה. [*]

חני החליטה לא לוותר ופנתה לבית המשפט בבקשה שיורה למוסד הלימודים, שממומן ברובו על ידי המדינה, להשאיר את ילדיה במקום הלימודים. לטענתה, ההתחייבויות שלה כלפי בית הספר היו תחת לחץ ואיומים שיעיפו אותם ושזאת החלטה מפלה. לטענתה התנהגות דומה נראית בקרב הורים אחרים מבית הספר אך נגדם לא ננקטו הליכים כמו שנקטו נגדה וסיבת ההתנכלות דווקא לה מקורה בכך שהיא הצליחה יותר מדי. הפנייה לבית המשפט עוררה דיון ציבורי נרחב אודות "אושיות הרשת" החרדיות והתאמתן לאורח החיים החרדי.

השבוע הורה בית המשפט, בהחלטה תקדימית, שמוסד הלימודים אינו חייב להשאיר את הילדים אצלו מכיוון שאכן פעילותה של אימם אינה עולה בקנה אחד עם השקפת המוסד והוא אינו חייב להחזיק אצלו ילדים שמתחנכים בחינוך ששונה מהחינוך אליו מכוון המוסד כך שהוא רשאי להוציאם מהמקום בסיום שנת הלימודים הקרובה.

◀מערכת 0202

📸צילום מסך מתוך כתבה שנערכה לפני כמה חודשים בערוץ 13 עם אושיית הרשת.

=====

הערות

[*] עוד על הפרשה ראו כאן: https://bit.ly/3m8Jk9S

#אושייה #אינסטגרם

@img td:`https://scontent-atl3-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/285467539_5553061718045824_2694733395211742462_n.jpg?stp=dst-jpg_s720x720&_nc_cat=103&ccb=1-7&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=6y0mKfemzewAX9JGZA3&_nc_ht=scontent-atl3-1.xx&edm=AKK4YLsEAAAA&oh=00_AT_IWWZDbU_i-p3_b993gHckPUkRneVjGrGM70lvFfLBhA&oe=629D1D6B`@


https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/5553083378043658/