Points of Views
From Jerusalem
Points of Views
המשך Continue
רוצים לדעת מי אנחנו?

"לא מבינים שזה מיותר ומסוכן?!"

"לא מבינים שזה מיותר ומסוכן?!"

אמש, במוצאי שבת קודש, נכנסו ארבעה חברי כנסת ממפלגת 'יהדות התורה' למעונו של ראש הישיבה הגאון ר' גרשון אדלשטיין [*] להתייעצות במגוון נושאים שנמצאים על סדר היום הציבורי של הציבור החרדי.

על פי הדיווחים בשיחה התייחס ראש הישיבה ליום ירושלים ולצעדת הדגלים שמתרחשת ממש ברגעים הללו ואמר בין השאר כי היהדות מתנגדת למצעד היות וזו "התגרות באומות" [**]וזה אירוע שסתם יוצר סכנה.

הוא גם התייחס לעלייה להר הבית, דבר שנאסר על ידי רוב מוחלט של הרבנים החרדיים שאף סוברים שמי שעולה להר הבית מסתכן באיסור כרת, ושאל את חברי הכנסת האם יש דרך לשכנע יהודים להפסיק ולעלות להר הבית ולהימנע מהמשך ההתגרות באומות.

למרות הדיווחים על התבטאותו של ראש הישיבה בדברים אלו מלשכת יו"ר דגל התורה, ח"כ משה גפני, הכחישו את הנאמר ומסרו בשם חבר הכנסת כי "הדברים לא נאמרו ואין בכוונתי להתייחס למפגשים אצל גדולי התורה, בדיוק כפי שנהגתי בכל שנותיי"

◀מערכת 0202 דרך הרשתות החברתיות

📸קרדיט תמונה: Yaakov Naumi/FLASH90

=====

הערות מערכת

[*] הרב ירחמיאל גרשון אדלשטיין הוא ראש ישיבת פוניבז' בבני ברק, מאז פטירת הרב אהרן יהודה לייב שטינמן בשלהי 2017 נחשב לצד הרב חיים קניבסקי כבכיר רבני דגל התורה, המייצגת את רוב הציבור החרדי-ליטאי.

[**] ל פי המסורת [תלמוד בבלי מסכת כתובות קיא, א], כשיצא עם ישראל לגלות לאחר חורבן בית המקדש השביע אותו הקדוש ברוך הוא שלוש שבועות: שלא לעלות בחומה, שלא לדחוק את הקץ ושלא למרוד באומות [באומות העולם, בגויים]. השבועה האחרונה הינה חלק מבסיס ההתנגדות החרדית לציונות.

#יוםירושלים

@img td:`https://scontent-bos5-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/281716598_5544522762233053_3359020054440260331_n.jpg?stp=dst-jpg_p480x480&_nc_cat=103&ccb=1-7&_nc_sid=8024bb&_nc_ohc=K546qzI6fw8AX9ALeru&_nc_ht=scontent-bos5-1.xx&edm=AKK4YLsEAAAA&oh=00_AT-zT8vJiMtA5NTwKlGk9DbC3DBgm4T0CLf7-PZ1uICbOQ&oe=629964CE`@


https://www.facebook.com/1262665537085485/posts/5544536718898324/